Новости

Јавен оглас бр. 1/2019

Општина Пробиштип има потреба од вработување на неопределено време  на еден овластен службеник од областа на безбедноста во Територијалната противпожарна единица Пробиштип за следното работно место: Пожарникар Спасител ниво В04 , шифра ПОЖ 02 10 В04 000 , еден извршител Општи услови: да е државјанин на Република Северна Македонија; да е полнолетен; да бидат здравствено […]

Објава бр.45 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во Општина Пробиштип

Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со: ДУП за УБ 11, Урбан модул 4 ГП 22 на Дел од КП бр. 713 и дел од КП бр. 717/2  во централно градско одрачје на град Пробиштип, намена на објектот: комерцијални објекти-трговија со услужни дејности, Одлука  бр. 07-834/4 од […]

“Црна дудинка – Лесново” прогласена за природна реткост

Црната дудинка (Morus nigra L.) која се наоѓа во дворното место на манастирот “Свети Гаврил Лесновски” во Лесново, општина Пробиштип со решение од Минестерството за животна средина е прогласена за природна реткост. Лесновската дудинка е стара над шсетстотини години, со неа се поврзуваат голем број на легенди поврзани со лековитоста на нејзините плодови. Дудинката е […]

Повеќе