Новости

Светски ден на крводарителство

По повод светскиот ден на крводарителството – 14-ти јуни, општина Пробиштип во соработка со Црвен крст и волонтерите од Мировниот корпус, го одбележаа денот со отварање на новите простории на Клуб за млади при Црвен крст, каде малдите ќе спореведуваат работилници, идни проекти и активности. Црвениот крст, додели благодарнца на општина Пробиштип за досегашната успешна […]

Јавен повик до НВО

Јавен Повик за доделување на финансиски средства од Буџетот на општина Пробиштип за 2018 година за здруженија на граѓани врз основа на предлог проекти. Финансиските средства предвидени во Програмата за Локален економски развој за 2018 година во Подпрограмата за здруженија на граѓани за реализација на проекти од страна на граѓанските здруженија од буџетот на општина […]

Објава бр.12 за продажба на недвижни ствари

Предмет на електронското јавно наддавање согласно Одлуката на Советот на општина Пробиштип  бр.26-489/3 од 16.05.2018 година, се следните недвижни ствари: 1. Недвижен имот евидентиран во Имотен лист бр.233 за КО Лезово КП бр. 612 за КО Лезово градежно земјиште    со вкупна овршина од 1404 м2 КП бр. 612 за КО Лезово земјиште под зграда    со […]

Повеќе