Новости

Одржани едукативни предавања во училиштата

Во период од 16.05 2022 година до 19.05 2022 година беше реализирана активност предвидена во Програмата за работа на Општинскиот совет за превенција на детско престапништво  на општина Пробиштип за 2022 година. Беа оддржани едукативни предавања поврзани со судската постапка за сторени кривични дела од страна на претседателката на Општинскиот совет за превенција на детско […]

Соопштение – Замена на постоечките светилки за улично осветлување

На ден 13.05.2022 година (петок) со почеток во 14,00 часот во конференциската сала во Домот на култура Злетовски рудар Пробиштип ќе се одржи јавна расправа за Проектот ,,Замена на постоечките светилки за улично осветлување во Општина Пробиштип со енергетско ефкасни светилки,, и условите за негово финансирање. На јавната расправа ќе се изнесат иформации од Студијата […]

ОБЈАВА број 48 за отуѓување на градежно земјиште

ОПШТИНА ПРОБИШТИП УП 1 бр.10-47 од 21.04.2022година ОБЈАВА број 48 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на електронско јавно наддавање во Општина Пробиштип ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со: 1. ДУП за УБ 7 Урбан […]

Повеќе