Новости

Потпишување на Договор за спроведување на инцијативата за номинација на Геопарк Лесново за член на Глобалната мрежа на геопаркови на УНЕСКО

Денес (22.10.2018 година), градоначалникот на општина Пробиштип, Драган Анастасов, градоначалникот на општина Кратово, Љупчо Бојаџиев, директорката на Центарот за развој на Источен Плански Регион, Драгица Здравева и управителката на Фармахем, Марјонка Велјановска, го потпишаа Договорот за спроведување на иницијативата за номинација на Геопарк – Лесново. Како една од активностите предвидени за реализација е и иницијативата […]

Соопштение за организирање на јавна презентација и јавна анкета по Предлог – Детален урбанистички план за Урбан Блок 15 Урбан опфат 15.2

Врз основа на член 35 став 3 од Законот за просторно и урбанистичко планирање  („Сл.Весник на РМ” бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16 и бр.64/18 год.) и донесената Годишна програма за изработување на урбанистички планови на Општина Прбиштип за 2018 година со Одлука Број 26-851/11 од 01.12.2017 год., објавена во „Сл.Гласник” на Општина Пробиштип Бр.3/2017 год., […]

Општина Пробиштип го одбележа Денот на учителот

Просечниот учител ви зборува, добриот ви објаснува, одличниот ви покажува а беспрекорниот ве инспирира. Девета година по ред како Општина Пробиштип ја организира свеченоста по повод 5 октомври, светскиот ден на учителот. Единствена сме опшина во Република Македонија што на ваков начин го одбележуваме овој значаен ден. По повод Денот на учителот,Општината распиша конкурс за […]

Повеќе