Новости

Соопштение за јавен увид за фотонапонска електроцентрала со капацитет до 1мw на КП 2601, КП 2605 И ДЕЛОВИ ОД КП 2602, КП 2603 И КП 2604 КО ДОБРЕВО, ОПШТИНА ПРОБИШТИП

С О О П Ш Т Е Н И Е За спроведување на јавен увид по  УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Е1.13-ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ, ЗА ФОТОНАПОНСКА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА СО КАПАЦИТЕТ ДО 1 МW НА КП 2601, КП 2605 И ДЕЛОВИ ОД КП 2602, КП 2603 И КП 2604 КО ДОБРЕВО, […]

Соопштение за јавен увид за фотонапонска електроцентрала со капацитет до 1мw на КП 2638, КП 2639 И ДЕЛОВИ ОД КП 2602, КП 2603, КП 2604, КП 2642 И КП 2643 КО ДОБРЕВО, ОПШТИНА ПРОБИШТИП

С О О П Ш Т Е Н И Е За спроведување на јавен увид по  УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Е1.13-ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ, ЗА ФОТОНАПОНСКА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА СО КАПАЦИТЕТ ДО 1 МW НА КП 2638, КП 2639 И ДЕЛОВИ ОД КП 2602, КП 2603, КП 2604, КП 2642 И […]

Соопштение за јавен увид за фотонапонска електроцентрала со капацитет до 1мw nа делови од КП 2642 и КП 2643 КО Добрево, Пробиштип

С О О П Ш Т Е Н И Е За спроведување на јавен увид по УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Е1.13-ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ, за фотонапонска електроцентрала со капацитет до 1 мw на делови од кп 2642 и кп 2643 ко добрево,  ОПШТИНА ПРОБИШТИП Соопштение за ЈУ за Е1.13 до […]

Повеќе