За организирање на јавна презентација и јавна анкета по Предлог – Урбанистички план за вон населено место со основна класа на намена Е2-комунална супраструктура (фотоволтаична централа) во КО Бучиште: КП 1/1,56,57,58,45,46,102/11 и дел од КП 1/2, 2, 3, 5, 8,10,11,12,13, 33,34, 35, 42, 55/2, 967, 968, КО Петршино: КП 1362/3,1362/4,1363/3,1364/4,1364/5 и дел од КП 1066,1361/2, 1365/1,1490,1501,1502,1503,1532,1533 – Општина Пробиштип.

Соопштение за ЈП и ЈА за УПВНМ фотоволтаици – p.g.

известување за ЈП и ЈА за УПВНМ фотоволтаици-p.g.

Анкетен лист за УПВНМ Фотоволтаици

Известување со Уредба за ЈА и ЈП

УПВНМ-фотоволтаична-централа-Е2---КО-Бучиште-и-КО-Петршино-општина-Пробиштип-12.05.2020-153