ИЗВЕСТУВАЊЕ – Прскање против комарци 18 и 21 јули

На 18.07.2024 (четврток) во периодот од 22 часот до раните утрински часови наредниот ден, 19.07.2024 (петок), на територијата на општина Пробиштип ќе се изврши адултицидно третирање (прскање од земја) против комарци за оваа година.

На 21.07. 2024 (недела) во раните утрински часови предвидено е второ авионско третирање на територија на општина Пробиштип.

Акцент при прскањето ќе биде ставен на Пробиштип и Злетово, а ќе бидат опфатени и местата долж течението на Маричанска река, двете јаловишни депонии, патот кон с. Стрмош и сите поголеми населени места.

Се известуваат граѓаните да го имаат во предвид третирањето во овој временски период и да превземат заштитни превентивни мерки.

ИЗВЕСТУВАЊЕ – Прскање против комарци 4 јули

На 04.07.2024 (четврток) во периодот од 22 часот до раните утрински часови наредниот ден, 05.07.2024 (петок), на територијата на општина Пробиштип ќе се изврши адултицидно третирање (прскање од земја) против возрасни комарци за оваа година.

Акцент при прскањето ќе биде ставен на Пробиштип и Злетово, а ќе бидат опфатени и местата долж течението на Маричанска река, двете јаловишни депонии, патот кон с. Стрмош и сите поголеми населени места.

Се известуваат граѓаните да го имаат во предвид третирањето во овој временски период и да превземат заштитни превентивни мерки.

Известување – Извештајот за стратегиска оцена на влијание врз животна средина

Општина Пробиштип ја информира јавноста дека подготви Извештај за Стратегиска оцена на животна средина за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за некласификувана инфраструктура со намена Е3.1 – локални депонии за одлагање на неопасен отпад – депонија за комунален отпад во Општина Пробиштип, и истиот ќе биде ставен на јавен увид во текот на 15 дена од 20.06.2024 до 05.07.2024, во кој период ќе можат да доставуваат забелешки и сугестии по електронски пат на info@probistip.gov.mk или по пошта: Oпштина Пробиштип ул. “Јаким Стојковски” бр.1, 2210 Пробиштип
Извештајот за стратегиска оцена на влијание врз животна средина ќе биде изложен во Општина Пробиштип, во Одделение за ЛЕР и заштита на животна средина, секој работен ден од 07.30 – 15.30 часот во период од 20.06.2024 до 05.07.2024 година.
Воедно се известуваат граѓаните, правните и физичките лица дека Општина Пробиштип ќе организира консултација со јавноста по Извештај за Стратегиска оцена на животна средина за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за некласификувана инфраструктура со намена Е3.1-Локални депонии за одлагање на неопасен отпад-Депонија за комунален отпад во општина Пробиштип.
Консултацијата со јавноста ќе се одржи на ден 28.06.2024 (петок) со почеток во 13 часот, во округлата сала во Домот на културата,,Злетовски рудар,,.

Scan_20240620_085018

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ Е3.1 ЛОКАЛНИ ДЕПОНИИ

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА НЕКЛАСИФИКУВАНА ИНФРАСТРУКТУРА СО НАМЕНА Е3.1 – ЛОКАЛНИ ДЕПОНИИ ЗА ОДЛАГАЊЕ НА НЕОПАСЕН ОТПАД – ДЕПОНИЈА ЗА КОМУНАЛЕН ОТПАД ВО ОПШТИНА ПРОБИШТИП

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ Е3.1 ЛОКАЛНИ ДЕПОНИИ

Прскање против комарци 21 јуни

На 21.06. 2024 (петок) во раните утрински часови предвидено е прво авионско третирање на територија на општина Пробиштип.
Акцент при прскањето ќе биде ставен на Пробиштип и Злетово, а ќе бидат опфатени и местата долж течението на Маричанска река, двете јаловишни депонии, патот кон с. Стрмош и сите поголеми населени места.
Општина Пробиштип ги известува пчеларите да ги заштитат своите пчелни семејства, поради можност од влијание на средството со кое се врши третирањето.

ИЗВЕСТУВАЊЕ – Прскање против комарци 13 и 14 јуни

На 13.06.2024 (четврток) во периодот од 22 часот до раните утрински часови наредниот ден 14.06.2024 (петок) на територијата на општина Пробиштип ќе се изврши адултицидно третирање (прскање од земја) против возрасни комарци за оваа година.

Акцент при прскањето ќе биде ставен на Пробиштип и Злетово, а ќе бидат опфатени и местата долж течението на Маричанска река, двете јаловишни депонии, патот кон с. Стрмош и сите поголеми населени места.

Се известуваат граѓаните да го имаат во предвид третирањето во овој временски период и да превземат заштитни превентивни мерки.

ИЗВЕСТУВАЊЕ – Прскање против комарци 23 и 24 мај

На 23.05.2024 (четврток) во периодот од 22 часот до раните утрински часови наредниот ден 24.05.2024 (петок) на територијата на општина Пробиштип ќе се изврши адултицидно третирање (прскање од земја) против возрасни комарци за оваа година. 

Акцент при прскањето ќе биде ставен на Пробиштип и Злетово, а ќе бидат опфатени и местата долж течението на Маричанска река, двете јаловишни депонии, патот кон с. Стрмош и сите поголеми населени места.

Се известуваат граѓаните да го имаат во предвид третирањето во овој временски период и да превземат заштитни превентивни мерки.

С О О П Ш Т Е Н И Е

Почитувани,
Ве известуваме дека манифестацијата „Дефиле на матуранти“, на која по повод завршувањето на средното образование на 60 – та генерација на матуранти во СОУ „Н.Н. Борче“, Oпштина Пробиштип ја организира дванаесет години по ред, ќе се одржи на ден 16.05.2024 година (четврток) на секундарниот градски плоштад со почеток во 20 часот.

ОПШТИНА ПРОБИШТИП
Одделение за јавни дејности

10-25 Соопштение за ЈУ за УП за ГП 19 Трооло

С О О П Ш Т Е Н И Е

за спроведување на јавен увид на Урбанистичкиот проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13-површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) со моќност до 10 MW, за ГП 19 на КП 68/5 за КО Трооло, општина Пробиштип

Се известуваат граѓаните на Општина Пробиштип дека се организира јавен увид по Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13-површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) со моќност до 10 MW, за ГП 19 на КП 68/5 за КО Трооло, општина Пробиштип, изработен од страна на Друштво за градежништво, проектирање, трговија и услуги СТАН АРТ ДОО Куманово, со Тех.бр.74.01-09/23 од Декември 2023 година.

Предметниот проектен опфат за горенаведениот урбанистички проект, се наоѓа надвор од градежен опфат, во општина Пробиштип. Локација се наоѓа на простор за кој не постои планска документација, до која се доаѓа преку постоен локален пат кој воедно е пристап до локации за село Трооло кое е во непосредна близина на предметната локација.

Планско-проектниот опфат е дефиниран со граница која започнува на :

  • североисточна страна, КП 791, јавен пат
  • југоисток со граница на КП 792, јавен пат за да продолжи на
  • југозапад граничи со КП 68/1

Површината на проектниот опфат изнесува П = 40.007 м2 , или 4,0 ха, додека периметарот е со должина од Л=1116.25 м.

Група на класа на намена на проектниот опфат е: Е – Инфраструктури, класа на намена:

  • Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште).

10-25 Соопштение за ЈУ за УП за ГП 19 Трооло potpisan