Соопштение за ЈУ за УП Бучиште 10-323-5

С О О П Ш Т Е Н И Е
за спроведување на јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со намена Е1.13-површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за произвотство на електрична енергија кои се градат на земјиште) на дел од КП 116/2, 116/3 и 116/9, КО Бучиште – општина Пробиштип

Се известуваат граѓаните на Општина Пробиштип дека се организира јавен увид по Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со намена Е1.13-површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за произвотство на електрична енергија кои се градат на земјиште) на дел од КП 116/2, 116/3 и 116/9, КО Бучиште – општина Пробиштип, изработен од страна на планерската куќа Друштво за урбанизам, проектирање и инженеринг “ТЕКТОН” ДООЕЛ- Скопје, со Тех.бр.390/22, од март 2023 година.
Проектниот опфат се наоѓа јужно од градот Пробиштип во КО Бучиште, општина Пробиштип и се наоѓа надвор од соседните плански опфати, а со самото тоа и нема дефинирано намена на земјиштето согласно Законот за урбанистичко планирање.
Просечна надморска висина е од 401m до 498m.
Површина на проектниот опфат е е 92 332m2 (9.23ха).

10-323-5 Соопштение за ЈУ за УП

Р-04-1-Урбанистички-проект-вон-опфат-(Е1.13)-КП-116-2,-116-3-и-116-9-КО-Бучиште--214

Објава на Соопштение за спроведување на јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со намена Е1.13-површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) на КП 60/2 60/10 и дел од КП 60/9, КО Бучиште-општина Пробиштип

 

 Соопштение

за спроведување на јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со намена Е1.13-површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) на КП 60/2 60/10 и дел од КП 60/9, КО Бучиште-општина Пробиштип

10-334-5 Соопштение за ЈУ за УП

04-1 Урбанистички проект вон опфат (Е1.13) КП 60-2 60-10 и дел од 60-10 КО Бучиште (3)

Објава на Соопштение за спроведување на јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со намена Е1.13-површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) на КП 171 и 173, КО Бучиште-општина Пробиштип

 Соопштение

за спроведување на јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со намена Е1.13-површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) на КП 171 и 173, КО Бучиште-општина Пробиштип

10-297-5 Соопштение за ЈУ за УП

Урбанистички проект вон опфат (Е1.13) КП 171 и 173 КО Бучиште

Преобјава Градежни работи- Пробиштип

Oглас за набавка на градежни работи

Црвен крст на Република Северна Македонија – Општинска организација Пробиштип во рамки на проектот финансиран со кредит од Меѓународната банка за обнова и развој (Светска Банка)проект за подобрување на социјалните услуги, во насока на имплементација на Договор за грант за развој на социјална услуга –Помош и нега во домот предвидува  градежни работи.

Заинтересираните понудувачи може да добијат дополнителни информации и тендерска документација од страна на Митко Георгиевски-Секретар, од каде може да ја добијат електронската форма на тендерската документација со барање на следната адреса probistip@redcross.org.mk.

Понудите во хартиена форма треба да се достават најдоцна до 24.04.2023 до 16:00 часот на следната адреса: 

Црвен крст на Република Северна Македонија-Општинска организација Пробиштип

ул. „Јордан Стојанов” бр.5

2210 Пробиштип

 Линк до огласот:

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx?fbclid=IwAR0qPuWMW0X5dcyg6k0oKvHSkKcja1dBDuOqO7qYAMkecozbs8SfkFjR5w8#/international-donor-announcements

ИЗВЕСТУВАЊЕ

 Почитувани граѓани,

Ве известуваме дека во период од 10.04.2023 година до  20.05.2023 година ќе се изведуваат градежни работи (замена на светилки) на локацијата град Пробиштип со приградски населби за реализација на проектот за Реконструкција и модернизација на уличното осветлување на општина Пробиштип.

Работите ги изведува фирмата Елмод Електро ДОО експорт-импорт Скопје, а инвеститор е општина Пробиштип.

Овој проект се реализира со подзаем и грант средства од Меѓународната банка за обнова и развој Светска банка, преку Единица за спроведување на проектот за енергетска ефикасност во јавниот сектор (ПЕЕЈС) на Министерство за финансии на Република Северна Македонија со цел подобрување на квалитетот на животот на локалното население.

Притоа Ве известуваме дека учесниците во сообраќајот во градот Пробиштип треба да бидат внимателни и да ги почитуваат поставените знаци за предупредување и известување. Особено пешаците треба да бидат крајно внимателни и да го заобиколуваат означениот простор на изведување на монтажерските работи.

Ве молиме за разбирање и соодветно прилагодување од ваша страна за потребите на брзо и навремено спроведување на работите.

За дополнителни информации/прашања, Ве молиме да се обратите кај Јорданов Александар тел. 072/253-137 од општина Пробиштип.

Објава на Соопштение за спроведување на јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со намена Е1.13-површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) на КП 55/1 и 54/1, КО Бучиште– општина Пробиштип

 Соопштение

за спроведување на јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со намена Е1.13-површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) на КП 55/1 и 54/1, КО Бучиште– општина Пробиштип

10-341-3 Соопштение за ЈУ за УП

Урбанистички проект вон опфат (Е1.13) КП 54-1 и 55-1 КО Бучиште (3)

Објава на Соопштение за спроведување на јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со намена Е1.13-површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) на КП 43 и 44/2, КО Бучиште– општина Пробиштип

 Соопштение

за спроведување на јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со намена Е1.13-површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) на КП 43 и 44/2, КО Бучиште– општина Пробиштип

10-336-3 Соопштение за ЈУ за УП

04-1 Урбанистички проект вон опфат (Е1.13) КП 43 и 44-2 КО Бучиште (1)

Објава на Соопштение за спроведување на јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со намена Е1.13-површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) на КП 37, 38, 39, 40 и дел од КП 41, КО Бучиште– општина Пробиштип

Соопштение

за спроведување на јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со намена Е1.13-површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) на КП 37, 38, 39, 40 и дел од КП 41, КО Бучиште– општина Пробиштип

10-335-3 Соопштение за ЈУ за УП

04-1 Урбанистички проект вон опфат (Е1.13) КП 37, 38, 39, 40 и дел од КП 41 КО Бучиште

Објава на Соопштение за спроведување на јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со намена Е1.13-површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) на дел од КП 116/4, 116/5 и 116/9, КО Бучиште– општина Пробиштип

Соопштение

за спроведување на јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со намена Е1.13-површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) на дел од КП 116/4, 116/5 и 116/9, КО Бучиште– општина Пробиштип

10-333-3 Соопштение за ЈУ за УП

Урбанистички проект вон опфат (Е1.13) КП 116-4, 116-5 и 116-9 КО Бучиште

Објава на Соопштение за спроведување на јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со намена Е1.13-површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) на КП 1512/2, 1512/3, 1512/4 и дел од КП 1512/5 и 1503, КО Петршино – општина Пробиштип

Соопштение

за спроведување на јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со намена Е1.13-површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) на КП 1512/2, 1512/3, 1512/4 и дел од КП 1512/5 и 1503, КО Петршино – општина Пробиштип

10-332-3 Соопштение за ЈУ за УП

Урбанистички проект вон опфат (Е1.13) КП 1512-2, 1512-3, 1512-4 и дел од КП 1512-5 и 1503, КО Петршино