10-24-3 Соопштение за ЈУ за УП за ГП 17 Трооло

С О О П Ш Т Е Н И Е

за спроведување на јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) со моќност до 10 MW, за Г.П.17 на КП 357/4 и КП 357/8 за КО Трооло, општина

10-24-3 Соопштение за ЈУ за УП за ГП 17 Трооло

10-12-3 Соопштение за ЈУ за УП за ГП 20 Трооло

С О О П Ш Т Е Н И Е

за спроведување на јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) со моќност до 10 MW, за Г.П.20 на КП 83/3 и дел од КП 83/1 за КО Трооло, општина

10-12-3 Соопштение за ЈУ за УП за ГП 20 Трооло

10-11-3 Соопштение за ЈУ за УП за ГП 16 Трооло

С О О П Ш Т Е Н И Е

за спроведување на јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) со моќност до 10 MW, за Г.П.16 на КП 68/4, и КП 203, КП 202, КП 200 за КО Трооло, општина

10-11-3 Соопштение за ЈУ за УП за ГП 16 Трооло

10-6-4 Соопштение за ЈУ за УП за ГП 06 Трооло

С О О П Ш Т Е Н И Е

за спроведување на јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) со моќност до 10 MW, за Г.П.06 на КП 717/4 и дел од КП 717/1 за КО Трооло, општина

10-6-4 Соопштение за ЈУ за УП за ГП 06 Трооло

10-10-3 Соопштение за ЈУ за УП за ГП 14 Трооло

С О О П Ш Т Е Н И Е

за спроведување на јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) со моќност до 10 MW, за Г.П.14 на КП 303/4 и КП 303/6 за КО Трооло, општина Пробиштип

10-10-3 Соопштение за ЈУ за УП за ГП 14 Трооло

10-8-3 Соопштение за ЈУ за УП за ГП 10 Трооло

С О О П Ш Т Е Н И Е

за спроведување на јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) со моќност до 10 MW, за Г.П.10 на КП 396/3 за КО Трооло, општина Пробиштип

10-8-3 Соопштение за ЈУ за УП за ГП 10 Трооло

10-7-3 Соопштение за ЈУ за УП за ГП 07 Трооло

С О О П Ш Т Е Н И Е

за спроведување на јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) со моќност до 10 MW, за Г.П.07 на КП 714/2 за КО Трооло, општина Пробиштип

10-7-3 Соопштение за ЈУ за УП за ГП 07 Трооло

10-5 Соопштение за ЈУ за УП за ГП 04 Трооло

С О О П Ш Т Е Н И Е

за спроведување на јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) со моќност до 10 MW, за Г.П.04 на КП 262/4 за КО Трооло, општина

10-5 Соопштение за ЈУ за УП за ГП 04 Трооло

10-45-1 Соопштение за ЈУ за УП,Општина Пробиштип

С О О П Ш Т Е Н И Е

за спроведување на јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со намена Е1.1-сообраќајни патни инфраструктури (локални патишта) и Е1.8 – инфраструктури за пренос на електрична енергија (20 КВ кабли) во КО Бучиште и КО Петршино –
општина Пробиштип

10-45-1 Соопштение за ЈУ за УП,Општина Пробиштип