Општина Пробиштип има потреба од работно ангажирање на 15 работници за време од седум месеци со скратено работно време, за извршување на работи од јавен интерес на територијата на општина Пробиштип, а кои се однесуваат на одржување и уредување на јавни површини и инфраструктурни  објекти согласно Акциониот план за вршење на јавните работи.

Прочитај повеќе на javen oglas za javni raboti