Предмет на електронското јавно наддавање согласно Одлуката на Советот на општина Пробиштип  бр.26-489/3 од 16.05.2018 година, се следните недвижни ствари:

1. Недвижен имот евидентиран во Имотен лист бр.233 за КО Лезово

  • КП бр. 612 за КО Лезово градежно земјиште    со вкупна овршина од 1404 м2
  • КП бр. 612 за КО Лезово земјиште под зграда    со вкупна овршина од 240 м2
  • КП бр. 612 за КО Лезово зграда 1, намена на зграда В1-1, влез 1, кат ПО  со вкупна овршина од 18 м2
  • КП бр. 612 за КО Лезово зграда 1, намена на зграда В1-1, влез 1, кат ПР  со вкупна овршина од 1240 м2,

со утврдена пазарна вредност од   756.696,00 денари.

2. Недвижен имот евидентиран во Имотен лист бр. 376 за КО Добрево

  • КП бр. 1741 за КО Добрево зграда 2, намена на зграда Ф3, влез 1, кат ПР со вкупна површина од 183 м2
  • КП бр. 1741 за КО Добрево зграда 2, намена на зграда Ф3, влез 1, кат К1 со вкупна површина од 208 м2

Со утврдена пазарна вредност од 1.193.080 денари

Линк до систем за е-аукции

Objava 12