Училиштата располагаат со вкупна покриена и корисна површина од 16 390 m2 и истата, во зимскиот период се загрева со топловоден систем, со исклучок на подрачните училишта во село Ратавица, село Добрево и село Стрмош, кој се затоплуваат со печки на дрва (175 m2). Во училиштата се наоѓаат вкупно 45 училници (2 278 m2), 33 кабинети (1 833 m2), 4 библиотеки (94 m2), 3 спортски сали (3 616 m2) и еден зимски базент (258 m2), а располагаат со вкупна дворна површина од 33 676 m2.

Во учебната 2013/2014 година, во училиштата за основно образование се запишани 1 119 ученици, распределени во 60 паралелки, од кои во одделенска настава се запишани 646 ученици, распределени во 35 паралелки и во предметна настава се запишани 473 ученици, распределени во 24 паралелки. На ниво на општината, за учениците со посебни потреби работи една комбинирана паралелка во која се опфатени 9 ученици. Во училиштата работи нижо музичко училиште во кое се запишани 51 ученик и настава за продолжен престој на ученици во која се опфатени 163 ученици од одделенска настава. Воспитно-образовната работа ја организираат и реализираат вкупно 154 вработени, од кои 4 се раководен кадар (директор и помошник директор), 8 се стручни соработници, 5 се административен кадар, 94 се наставници (од кои 38 се наставници во одделенска настава и 56 се наставници во предметна настава) и 43 се технички кадар.


 • Број и структура на вработени во основните училишта

  Број и структура на вработени во основните училишта

  Вработен кадар

  Структура

  ОУ “Браќа Миладиновци

  ОУ “Никола Карев

  Раководен кадар

  директор

  1

  1

  пом. на директор

  1

  1

  Стучни соработници

  педагог

  1

  1

  психолог

  1

  1

  дефектолог

  1

  библиотекар

  2

  1

  Наставен кадар наст. во оддел. нас.

  24

  14

  наст во пред. наст.

  31

  25

  Административен кадар

  секретар

  1

  1

  благајник

  1

  1

  сметководител

  1

  економат-админ.

  2

  Технички кадар домаќин

  2

  1

  хаусмајстор

  2

  1

  чувар

  2

  2

  ложач

  2

  1

  хигиеничар

  15

  12

  одржувач на базент

  1

  Вкупно:

  89

  65

  Се вкупно:

  154

 • Број на запишани ученици во основните училишта

  Број на запишани ученици во основните училишта во учебната 2013/2014 година

  Настава

  Одделение

  ОУ “Браќа Миладиновци

  ОУ “Никола Карев

  Вкупно

  учен.

  парал.

  учен.

  парал.

  учен.

  парал.

  Одделенска настава

  I

  72

  4

  53

  2

  125

  6

  II

  74

  4

  48

  2

  122

  6

  III

  76

  5

  47

  3

  123

  8

  IV

  86

  4

  50

  2

  136

  6

  V

  90

  4+2 ком

  50

  2+1 ком

  140

  6+3 к

  Вкупно-одделенска настава:

  398

  21+2 к

  248

  11+1 к

  646

  32+3 к

  Предметна настава

  VI

  83

  4

  38

  2

  121

  6

  VII

  63

  3

  27

  2

  90

  5

  VIII (деветгод.)

  81

  4

  47

  3

  128

  7

  VIII (одумгод.)

  88

  4

  46

  2

  134

  6

  Вкупно-предметна настава:

  315

  15

  158

  9

  473

  24

  Се вкупно:

  713

  36+2 к

  406

  19+1 к

  1 119

  56+3 к

  Продолжен престој

  I

  13

  2 групи

  26

  3 групи

  39

  5 групи

  II

  14

  17

  31

  III

  18

  21

  39

  IV

  6

  30

  36

  V

  5

  13

  18

  Вкупно:

  56

  2 групи

  107

  3 групи

  163

  5 групи

  Учен. во посебни потреби (IVIII)

  9

  1 комб.

  9

  1 комб.

  Ученици во нижо музичко учил.

  40

  11

  51