С О О П Ш Т Е Н И Е

за спроведување на јавен увид на Урбанистички проект (УП) вон опфат на урбанистички план за електричен кабел од 10(20) kV, од опфат на УПВНМ за Е1.13 – соларни и фотоволтаични електрани, до приклучна точка на ЕВН, во КО Пробиштип и КО Добрево, во Општина Пробиштип

Се известуваат граѓаните на Општина Пробиштип дека се организира јавен увид по Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за електричен кабел од 10(20)kV, од опфат на УПВНМ за Е1.13 – соларни и фотоволтаични електрани, до приклучнаточка на ЕВН, во КО Пробиштип и КО Добрево, во Општина Пробиштип, изработен од  Друштво за трговија, производство, градежништво, услуги и консалтинг „ЧИП ГРОУП“ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со Тех.Број 07-04/22 од Јули 2022 год.

Соопштение за ЈУ за електр кабел Сан Енерџи Солушн Делукс

УПВОУП за електричен кабел во О. Пробиштип_Потпишан-pages-142