С О О П Ш Т Е Н И Е

за спроведување на јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) со моќност до 10 MW, за Г.П.16 на КП 68/4, и КП 203, КП 202, КП 200 за КО Трооло, општина

10-11-3 Соопштение за ЈУ за УП за ГП 16 Трооло