Врз основа на член 50 став (3),(4) и (5) од Законот за урбанистичко планирање („Сл.Весник на РСМ” бр.32/20, год.) и донесената Годишна програма за изработување на урбанистички планови на Општина Прбиштип за 2021 година со Одлука Број 26-928/16 од 30.11.2020 год., објавена во „Сл.Гласник” на Општина Пробиштип Бр.42/2020 год., донесена од страна на Советот на Општина Пробиштип, Градоначалникот на Општина Пробиштип  го дава  следното

С О О П Ш Т Е Н И Е 

За спроведување на јавна презентација и јавна анкета  по Нацрт план за Детален урбанистички план за Урбан Блок 6.1, КО ПробиштипОпштина Пробиштип

 Се известуваат граѓаните на Општина Пробиштип дека се организира јавна презентација и јавна анкета по Нацрт план за Детален урбанистички план за Урбан Блок 6.1КО Пробиштип, Општина Пробиштип, со Тех.Број 02/2021 од јули 2021, изработен од  Институт за урбанизам, сообраќај и екологија „ИН-ПУМА“ Скопје.

 Соопштение за ЈП и ЈА за ДУП за Блок 6.1 КО Пробиштип – 03.08.2021 за објава potp.p.g.

известување за ЈП и ЈА за ДУП Блок 6.1 potp.p.g.

Одлука за ЈП и ЈА за ДУП 6.1 -03.08.2021-корегиран деловоден број potp.p.g.

Анкетен лист за ДУП за Блок 6.1

NACRT-PLAN-DUP-6.1_[signed]-151