Во период од 16.05 2022 година до 19.05 2022 година беше реализирана активност предвидена во Програмата за работа на Општинскиот совет за превенција на детско престапништво  на општина Пробиштип за 2022 година.

Беа оддржани едукативни предавања поврзани со судската постапка за сторени кривични дела од страна на претседателката на Општинскиот совет за превенција на детско престапништво  на општина Пробиштип Катерина Макреска Петковска  претставник од Адвокатската комора на РСМ и Снежана Петрушев , член – претставник од ЈУ Центар за социјална работа Пробиштип.

Учениците имаа можност да се запознаат со процедурите за постапување со децата во ризик  од страна на надлежните институции согласно Закон за правда на децата.

Целна група беа учениците од деветто одделение од ООУ„Браќа Миладиновци“ ООУ„Никола Карев“ ПУ„Кирил и Методиј“ Злетово и учениците од втора година од СОУ„Н.Н.Борче Пробиштип.