Sonja_Sentovska

Соња Сентовска
Раководител на Одделение за комунални работи

Одделението за комунални работи, патишта и улици ги врши следните работи:

-изработува и реализира програма за уредување на градежното земјиште на подрачјето на општината;
-изработува и реализира програма за изградба, одржување и заштита на локалните патишта и улици;
-изработува и реализира програма за јавното осветлување на подрачјето на општината;
-ги следи состојбите и организира изградба, реконструкција и оддржување на јавното зеленило, фонтаните, дрворедите и друга комунална опрема поставена на улиците и на другите јавни површини;
-врши други работи доверени од Советот и Градоначалникот.