С О О П Ш Т Е Н И Е

за спроведување на јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) со моќност до 10 MW, за Г.П.06 на КП 717/4 и дел од КП 717/1 за КО Трооло, општина

10-6-4 Соопштение за ЈУ за УП за ГП 06 Трооло