Новости и известувања

Јавен оглас бр. 1/2019

Општина Пробиштип има потреба од вработување на неопределено време  на еден овластен службеник од областа на безбедноста во Територијалната противпожарна единица Пробиштип за следното работно место: Пожарникар Спасител ниво В04 , шифра ПОЖ 02 10 В04 000 , еден извршител Општи услови: да е државјанин на Република Северна Македонија; да е полнолетен; да бидат здравствено […]

Објава бр.45 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во Општина Пробиштип

Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со: ДУП за УБ 11, Урбан модул 4 ГП 22 на Дел од КП бр. 713 и дел од КП бр. 717/2  во централно градско одрачје на град Пробиштип, намена на објектот: комерцијални објекти-трговија со услужни дејности, Одлука  бр. 07-834/4 од […]