Новости и известувања

ИЗВЕСТУВАЊЕ

             Се известуваат правните лица што имаат седиште на територијата на општина Пробиштип дека во периодот што следуваше општина Пробиштип изготви опомени за неплатена комунална такса и истите ги дистрибуираше по електронски пат на мејл адресите кои што правните лица ги имаат оставено во евиденцијата на општината. Имајќи во предвид […]

С О О П Ш Т Е Н И Е за спроведување на јавен увид на Урбанистички проект вон опфат и во опфат на урбанистички план за инфраструктура за електричен кабел од 10 (20) kV, од новопланирана трафостаница на КП 629/2 КО Неокази, до приклучна точка на постојна трафостаница ТАБ МАК, КО Пробиштип, во Општина Пробиштип

С О О П Ш Т Е Н И Е за спроведување на јавен увид на Урбанистички проект вон опфат и во опфат на урбанистички план за инфраструктура за електричен кабел од 10 (20) kV, од новопланирана трафостаница на КП 629/2 КО Неокази, до приклучна точка на постојна трафостаница ТАБ МАК, КО Пробиштип, во Општина […]