Известување за намера за изведување на проект

Листа за проверка за определување на обемот на оцената на влијанието врз животната средина

Известување од Градоначалникот на општина Пробиштип

Последни новости и соопштенија

Одлуки и формулари за неспроведување на стратегиска оцена

odluka za nesproveduvanje strategiska ocena za DUP za Blok 7.2 oduka za nesproveduvanje na strategiska ocena za DUP za Blok 14-del SEAformular_ДУП за Блок 7.2…

Јавен увид и јавна расправа

Врз основа на чл.69 од Законот за животна средина (‘Службен весник на РМ” бр.53/2005,81/2005,24/2007,159/2008,83/2009,48/2010,124/2010,51/2011,123/2012,93/2013, 183/2013,42/2014,44/15,129/15, 192/15и 39/16) и Уредбата за учество на јавноста во текот…

Објави за продажба на државно градежно земјиште

Објава бр. 37

ОБЈАВА број 37 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во Општина Пробиштип. Objava 37 Lokacii za…

Објава бр. 35

ОБЈАВА број 35 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во Општина Пробиштип. Objava 35

Линкови