Јавен оглас бр. 1/2020
За вработување на неопределено време на овластени службеници од областа на безбедноста во Територијалната противпожарна единица Пробиштип

1. Пожарникар Спасител ниво В04 , шифра ПОЖ 02 10 В04 000 , двајца извршители
Општи услови:
– да е државјанин на Република Северна Македонија;
– да е полнолетен;
– да бидат здравствено и психофизички способни, утврдено од овластена здравствена установа согласно Закон,
– да има положено возачки испит од Ц-категорија;
– со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност“

Посебни услови
– стручни квалификации-ниво на квалификации IV според Македонската рамка на квалификации и стекнати 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или најмалку вишо или средно образование – гимназиско или техничко;
– работно искуство-со или без работно искуство во струката евидентирано во Агенција за вработување на Република Северна Македонија како работен стаж“;

Други посебни услови
– положен возачки испит Б и Ц категорија;
– сертификат за стекната квалификација пожарникар (Вработениот во ТППЕ има обврска во рок од една година од денот на вработувањето да се стекне со сертификат за стекната квалификација пожарникар, издаден од институција овластена од Министерството за образование и наука, во спротивно ќе му престане вработувањето.)

ЈАВЕН ОГЛАС БР.1 ОПШТИНА ПРОБИШТИП