Rade_Ilievski

Радослав Илиевски
Раководител на Одделение за јавни дејности

Одделението за јавни дејности ги врши следните работи:

• Образованието.
• Културата.
• Социјалната заштита.
• Детската заштита.
• Заштита и спасување
• Спорт
и други јавни дејности предвидени со законот за локална самоуправа.

Превземања

Годишен извештај на ЕЛС за напредокот на состојбата со еднаквите можности на жените и мажите за 2023 година

Годишен-извештај-на-единиците-на-локалната-самоуправа-за-напредокот-на-состојбата-со-еднаквите-можности-на-жените-и-мажите-за-2022-година

Тригодишен акциски план за родова еднаквост на општина Пробиштип за 2022-2024 година

СОЦИЈАЛЕН ПЛАН 2022-2025 Општина Пробиштип

Годишен извештај за напредокот на состојбата на еднаквите можности помеѓу мажите и жените – 2021

Самоевалуација 2021 – Браќа Миладиновци

Годишен извештај за напредокот на состојбата на еднаквите можности помеѓу мажите и жените – 2020

Samoevaluacija Nikola Karev-Probistip_2018 – 2020

Годишен извештај за напредокот на состојбата на еднаквите можности помеѓу мажите и жените – 2019

Годишен извештај за напредокот на состојбата на еднаквите можности помеѓу мажите и жените – 2018

Samoevaluacija 2017 OOU Brakja Miladinovci Probistip

GODISHNA PROGRAMA za rabota na SOU NNB PROBISHTIP za 2018-2019

Акционен-план-за-еднакви-можности-2014-год.

Акционен-план-за-социјална-заштита-за-2014-год.

Акционен-план-на-ОСБСП-Пробиштип-за-2014-год.

Програма-за-заштита-и-спасување-за-2014-год.

Програма-за-празници-и-манифестации-на-општина-Пробиштип-за-2014-год.

Програма-за-спорт-на-општина-Пробиштип-за-2014-год.

Програма-на-Совет-за-јавно-здравје-за-2014-год.