Г-динот Тони Тоневски е роден на 02.08.1971 година во Пробиштип.
Оженет, татко на две деца.
Дипломирал на рударско – геолошкиот факултет во Штип во 1997 година.
Има работено како инженер во рудниците за олово и цинк „Злетово” во Пробиштип, а во 2002 година стапува на функцијата генерален директор на рудниците.
Успешен приватен стопанственик и претприемач, а од 2006 година претседател на управен одбор на Ј.П. Хидросистем Злетовица.
Од 2007 година работи на местото Проект менаџер на проектот „Хидросистем Злетовица”, а од 2008 до стапување на функција Градоначалник на општина Пробиштип, е директор на Управата за водостопанство при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.
Има посетувано повеќе семинари од областа на менаџментот, индустриското производство и претприемништвото.
Учесник на семинар за високи брани во Франција, обука за менаџирање со води во Чешка.
Активно зборува англиски јазик.

Надлежности на градоначалникот

1. Градоначалникот ја претставува и застапува општината;
2. Градоначалникот ја контролира законитоста на прописите на советот;
3. Градоначалникот ги објавува прописите на советот во службеното гласило на општината;
4. Градоначалникот го обезбедува извршувањето на одлуките на советот;
5. Градоначалникот го обезбедува извршувањето на работите коишто со закон и се делегирани на општината;
6. Градоначалникот иницира и предлага донесување на прописи од надлежност на советот;
7. Градоначалникот го предлага годишниот буџет и годишната сметка на буџетот на општината;
8. Градоначалникот го извршува буџетот на општината;
9. Градоначалникот избира директори на јавни служби кои ги основала општината, врз основа на јавен конкурс;
10. Градоначалникот редовно го известува советот за извршувањето на своите надлежности во согласност со статутот;
11. Градоначалникот решава во управни работи за права, обврски и интереси на правни и физички лица, во согласност со закон;
12. Градоначалникот донесува правилник за систематизација на работни места на општинската администрација;
13. Градоначалникот раководи со општинската администрација;
14. Градоначалникот одлучува за вработувањето, правата, должностите и одговорностите на вработените во општинската администрација, доколку поинаку не е определено со закон;
15. Градоначалникот обезбедува правилно и законито користење, одржување и заштита на сопственоста на општината, во согласност со законите и статутот;
16. Градоначалникот врши други работи утврдени со закон и со статут;
Градоначалникот може да овласти раководен службеник во општината да ја води постапката и да решава управни работи, како и да потпишува акти.