Zivka_Mihajlova

Живка Михајлова
Раководител на Одделение за инспекциски работи

Одделението за инспекциски работи ги врши следните работи:

– врши инспекциски надзор и контрола на спроведувањето на законските прописи од областа на комуналните работи;
– врши инспекциски надзор и контрола на спроведувањето на законските прописи од областа на патниот сообраќај;
– врши инспекциски надзор и контрола на спроведувањето на законските прописи од областа на заштитата на животната средина;
– врши инспекциски надзор и контрола на спроведувањето на законските прописи од областа на градежништвото и урбанистичкото планирање;
– врши инспекциски работи и контрола во образованието и спортот;
– врши инспекциски работи  и контрола во остварувањето на општинските даноци и такси и друг надзор од надлежност на општината;
– врши и други работи доверени од Советот и Градоначалникот.

Превземања

10-Izbor-na-pretsedatel-na-kukjen-sovet

9-Kukjen-red

8-Plan-za-odrzuvanje

7-Dogovor-za-vzaemni-odnosi

6-Zapisnik-od-sobir-na-sopstvenici

5-Statut-na-zaednica-na-spostvenici

4-Odluka-za-donesuvanje-na-statut

3-Odluka-za-osnovanje-na-zaednica

2-Pokana-za-sobir-na-sopstvenici

1-Soopstenie-za-sobir-na-sopstvenici

Квартален-извештај-за-извршен-инспекциски-надзор-за-2012-г.–-Општински-комунален-инспектор

Квартален-извештај-за-извршен-инспекциски-надзор-за-2012-г.–-Овластен-инспектор-за-животна-средина

Квартален-извештај-за-извршен-инспекциски-надзор-за-2012-г.-–-Овластен-градежен-инспектор

Годишни-квартални-извештаи-за-2012-г.-за-извршен-инспекциски-надзор-на-овластен-комунален-инспектор

Годишни-квартални-извештаи-за-2012-г.-за-извршен-инспекциски-надзор-на-овластен-инспектор-за-животна-средина

Годишни-квартални-извештаи-за-2012-г.-за-извршен-инспекциски-надзор-на-овластен-градежен-инспектор

Годишен-квартален-извештај-за-извршен-инспекциски-надзор-на-овластен-комунален-инспектор

Годишен-квартален-извештај-за-извршен-инспекциски-надзор-на-овластен-инспектор-за-животна-средина

Годишен-квартален-извештај-за-извршен-инспекциски-надзор-на-овластен-градежен-инспектор

Pravilnik za postapkata za dobivanje B-integrirana ekoloska dozvola

Uredba za izmenuvanje i dopolnuvanje na Uredbata za visina na nadomestokot za koi se izdava B– integrirana ekoloska dozvola

Uredba za opredeluvanje na aktivnostite na instalaciite za koi se izdava integrirana ekoloska dozvola

Uredba za visinata na nadomestokot koj treba da go plakaat operatorite na instalaciite za B-integrirana ekoloska dozvola

ИНТЕГРИРАНИ ЕКОЛОШКИ ДОЗВОЛИ

Obrazec za podnesuvanje baranje za dobivanje B-IED

B-integrirana ekoloska dozvola- Strmos

Objava za Dozvola-Pisenik

B-int. rudnik Pisenik Document 2