Jovanka_Daneva

Јованка Данева
Раководител

Одделението за управување со човечки ресурски ги врши следните работи:

– Води селекција и постапка за вработување во општинската администрација;
– Воведување во работа на ново вработените;
– Мотивација и односи со вработените;
– Обука и стручно усовршување на општинската администрација;
– Персонална и кадровска евиденција;
– Се грижи за спроведување на законите за унапредување на човечките ресурси и води грижа за правична застапеност на заедниците;
– Предлага политики за управување со човечките ресурски во општината;
– Предлага Програма за обука на државните службеници и води евиденција на обуките;
– Соработува со Агенцијата за државни службеници.