С О О П Ш Т Е Н И Е

За  организирање  на  јавна презентација и јавна анкета по Предлог – Урбанистички план за село Лесново, КО Лесново, Општина Пробиштип

 Се известуваат граѓаните на Општина Пробиштип дека се организира  јавна презентација и јавна анкета по  Предлог – Урбанистички план за село Лесново, КО Лесново, Општина  Пробиштип,  со Тех. број 12/2017 од јули 2019, изработен од  Институт за урбанизам, сообраќај и екологија „ИН-ПУМА“ Скопје.

Соопштение за ЈП и ЈА за УПС Лесново

Урбанистички план вон населено мес