Врз основа на член 8 став 1 од Законот за финансиска подршка на единиците на локалната самоуправа и едники корисници основани од едниците на локалната самоуправа за финансирање на доспеани, а неплатени обврски (Сл. Весник на РМ бр.209/2018), Градоначалникот на општина Пробиштип објавува:

Јавен повик