ОПШТИНА ПРОБИШТИП

 УП 1 бр.10-51 од 24.08.2016 година 

ОБЈАВА број  39

за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија

по пат на електронско јавно наддавање во Општина Пробиштип

ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 

Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со:

  1. ДУП за УБ 11 УМ 1, 2 и 3 (1), ГП.бр.5, дел од КП.бр.1018/1, вон централно подрачје на град Пробиштип , намена на објектот: трговија, Одлука број 07-197/6 од 23.11.2004 (Сл.гласник бр. 5/2004) што се наоѓа во централното градско подрачје на град Пробиштип,  на ул.„Вељко Влаховиќ” и ул.„Јоаким Крчовски” во Пробиштип
  2. ДУП за УБ 7.4 и 11.2, ГП.бр.46, дел од КП.бр.1018/1  вон централно подрачје на град Пробиштип, намена на објектотА2- семејно домување во станбени  згради, компатибилни намени Б1-мали комерцијални објекти 40% од основната намена, Одлука број 07222/6 од 25.02.2010 година (Службен гласник на Општина Пробиштип бр.14/2010), што се наоѓа на ул.11ти Октомври во Пробиштип
  3. ДУП за УЕ 30 А, ГП.бр.164, КП.бр.1470/164, вон централно подрачје на град Пробиштип, намена на објектот: деловен објект, Одлука број 09-483/1 од 08.10.1999 година (Службен гласник на Општина Пробиштип бр.25/1999), што се наоѓа на ул.Димитар Влахов  во Пробиштип
  4. ДУП за УЕ 30 А, ГП.бр.170, КП.бр.1470/170, вон централно подрачје на град Пробиштип, намена на објектот: деловен објект, Одлука број 09-483/1 од 08.10.1999 година (Службен гласник на Општина Пробиштип бр.25/1999), што се наоѓа на ул.Димитар Влахов  во Пробиштип
  5. ДУП за УБ 11 УМ 1, 2 и 3 (2), ГП.бр.21, дел од КП.бр.1018/1 и дел од 1030/1 вон централно подрачје на град Пробиштип, намена на објектот: Комерцијални објекти-трговија, Одлука број 07-197/6 од 23.11.2004 (Сл.гласник бр. 5/2004) што се наоѓа вон централното градско подрачје на град Пробиштип,  на ул.„Јоаким Крчовски ” во Пробиштип.
  6. ДУП за УБ 7 Урбан опфат 7.5 , ГП 1.8 на дел од КП бр.1004/1 и КП бр.1800 вон централно  подрачје на град Пробиштип , намена  на објектот : Лесна и незагадувачка индустрија  , Одлука бр.26-133/11 од 23.12.2015 година (Службен гласник на општина Пробиштип бр.40/2015) што се наога вон централното градско подрачје  во близина на стара бензинска пумпа,
  7. ДУП за УБ 7  Урбан опфат 7.5 , ГП 1.9  на дел од КП бр.1004/1 , 1800, 1564, 1565 и 1566   вон централно  подрачје на град Пробиштип , намена  на објектот : Лесна и незагадувачка индустрија , Одлука бр.26-133/11 од 23.12.2015 година (Службен гласник на општина Пробиштип бр.40/2015) што се наога вон централното градско подрачје  во близина на стара бензинска пумпа,

Не постојат коментари.

Напишете коментар

Вашиот е-маил нема да биде објавен. Задолжителните полиња се означени со (*).