Општина Пробиштип аплицираше и доби грант инвестиција за инсталација на фотоволтаични системи на три јавни објекти и тоа:
– ООУ „Никола Карев“ – Пробиштип
– ООУ „Браќа Миладиновци“ – Пробиштип и
– ЈОУ ДГ „Гоце Делчев“ – клон „Изворче“ – Злетово
Со набавката и инсталацијата на фотоволтаичните системи ќе се произведуваат по 15kW електрична енергија на час во сите три објекти посебно, со што ќе се направат значајни заштеди кај овие објекти и директно ќе се намалат трошоците на Општината.
Реализацијата на проектот започнува денес, а целосната инсталација и пуштањето во употреба на фотоволтаичните системи е предвидено да се случи до 31.03.2019 година.
fotovoltaici 2 fotovoltaici 3