Набавка на опрема за целите на проектот“Utilising Pay As You Throw Systems and Autonomous Composting Units for Biowastes Management in Touristic Areas”

1. Број на објава
BMPL/22/2156/2017/B2/07
2.Дата на објава
14.01.2019
3.Назив на програма
Interreg V-B Balkan-Mediterranean 2014-2020
4. Договорен орган
Општина Пробиштип
5. Причина за откажување на постапката
Лот 1 : Нема пристигнато ниту една понуда
Лот 2: Нема притигнато валидна финансиска понуда. Пристигнатата понуда е значително повисока отколку проектниот буџет.

Забелешка:
Ќе се започне со нова тендерска процедура за овој проект и ќе се објави нов повик, доколку договорнот орган не го додели договорот преку процедура со преговарање – во кој случај само доделувањето на договорот ќе биде објавено.