Branko_Stanojkovski

Бранко Станојковски
Раководител на урбанизам

Одделението за урбанизам ги врши следните работи:

– изработува и реализира програма за уредување на просторот;
– урбанистичко (урбано и рурално) планирање;
– издавање на одобренија за градење на објекти од локално значење утврдени со закон;
– уредување на просторот и уредување на градежното земјиште;
– врши други работи доверени од Советот и Градоначалникот.

Превземања