Врз основа на член 50 став (3),(4) и (5) од Законот за урбанистичко планирање („Сл.Весник на РСМ” бр.32/20, год.) и донесената Годишна програма за изработување на урбанистички планови на Општина Прбиштип за 2021 година со Одлука Број 26-928/16 од 30.11.2020 год., објавена во „Сл.Гласник” на Општина Пробиштип Бр.42/2020 год., донесена од страна на Советот на Општина Пробиштип, Градоначалникот на Општина Пробиштип  го дава  следното

С О О П Ш Т Е Н И Е 

За спроведување на јавна презентација и јавна анкета  по Нацрт план за Детален урбанистички план за Урбан Блок 3, КО ПробиштипОпштина Пробиштип

 Се известуваат граѓаните на Општина Пробиштип дека се организира јавна презентација и јавна анкета по Нацрт план за Детален урбанистички план за Урбан Блок 3 КО Пробиштип, Општина Пробиштип, со Тех.Број 03/2021 од јули 2021, изработен од  Институт за урбанизам, сообраќај и екологија „ИН-ПУМА“ Скопје.

Соопштение за ЈП и ЈА за ДУП за Урбан Блок 3 КО Пробиштип – 03.08.2021 за објава potp.p.g.

Одлука за ЈП и ЈА за ДУП за Урбан Блок 3- 03.08.2021 -за објава-potp.p.g.

известување за ЈП и ЈА за ДУП Блок 3potp.p.g.

Анкетен лист за ДУП за Блок 3

NACRT-PLAN-DUP-3_[signed]-1-174