Заеднички инвестиции во енергетска ефикасност

Завршија активностите од спроведување на проектот „Заедничка инвестиција во енергетската ефикаснот“, кој општина Пробиштип го спроведуваше во рамки на  Intereeg-IPA CBC за меѓугранична соработка помеѓу Република Бугарија и Република Македонија.

Договорот за финансирање беше склучен на 27.10.2016 година, а водечки партнер во овој проект беше општина Рила – Република Бугарија.

Вкупниот буџет на проектот изнесуваше 366.811,00 евра, од кои за општина Пробиштип 198.766 евра.

Зголемувањето на енергетската ефикасност е активност која влијае на заштитата на човековата околина, заштитата на природата, социјалниот и економскиот живот, но и во подигањето на свеста кај населението за важноста на заштитата на природата. Имплементацијата на националната политика за енергетска ефикасност се врши преку активно учество на општините, тргнувајќи од фактот дека тие се главниот фактор, од чии активности зависи зголемувањето на енергетската ефикасност на зградите и останатите објекти кои зависат од енергија.

Во спроведувањето на проектните активности беа опфатени низа од активности, кои придонесуваат да се осовремени јавен објект во сопственост на општината, но и да се заштеди во потрошувачката на енергија потребна за загревање на објектот.

Така, за времетраењето на спроведување на проектот се извршија реконструктивни зафати:

– промена на врати и прозорци,

– изолација на надворешни ѕидови со енергетски ефикасна фасада

– променет е кровот

– инсталирани се и сончеви колектори за топла вода.

Резултати од наведените активности се:

– подобрени условите за работа во јавните објекти и зголемување на енергетската ефикасност,

– намалување на трошоците за греење на општинскиот буџет поради заштеда на енергијата,

– поефикасно користење на зградите од јавен карактер,

– подобрување на удобноста на објектите во кои делуваат јавните институции, какко и

– намалување на емисиите од јаглерод диоксид.

Со реконструкцијата на Домот на културата „Злетовски рудар“ е извршена промена на врати и прозорци, изолација на надворешни ѕидови со енергетски ефикасна фасада градба,  променет е кровот, а инсталирани се и сончеви колектори за топла вода.

DCIM100MEDIADJI_0011.JPG

Project summary from the project

“Joint investments in energy effectiveness” under the Interreg-IPA CBC Programme Bulgaria

Annex 3.1 Final Project Summary

Туризам

Развој на Пониква како туристичко-рекреативен спортски центар
Нова опрема на Пониква: Со поддршка на Владата на РМ спортско рекреативниот центар Пониква доби донација од еден ратракт, систем за производство на вештачки снег, две моторни санки, нов сноуборд парк.
Целата донација е со вкупна инвестиција од над 1 милион евра.

Афирмација на Лесновска ликовна колонија

Афирмација на Лесновска ликовна колонија
Покрај многуте културни манифестации, во месец Јули 2013 година ја организиравме реномираната меѓународна Лесновска ликовна колонија на која земаа учество 18 учесници од државава и од странство. Со цел афирмација и подобра организација на ликовната колонија, формирани е посебно координативно тело и буџет за нејзина организација.

Училишни лиги

Училишни лиги
Општина Пробиштип организира училишни лиги во различни спортови (фудбал, кошарка, ракомет, одбојка и сл.) Со воведувањето на училишните лиги се поттикнува натпреварувачкиот дух кај учениците, а во исто време се селектираат и најдобрите спортисти во училиштата.

Спортско лето – спорт за сите

Спортско лето – спорт за сите
Со цел развој на спортот, општина Пробиштип во текот на летниот период организира повеќе спортски турнири на кои учество земаат спортски екипи од општината и надвор од неа. Покрај спортските турнири, по повод празникот 28-ми Август, општината организира недела на спортот каде се доделуваат и вредни парични награди.

Организирање на кампања “Стоп за пороците“

Организирање на кампања “Стоп за пороците“
Општина Пробиштип во соработка со релевантните институции организира трибини во населените места за штетните последици од консумирањето на алкохол и наркотични средства. Целна група на трибините се младите лица кои директно се изложени на овие пороци.

Уредување и заштита на речните корита на Злетовска, Шталковичка и Киселичка река

Уредување и заштита на речните корита на Злетовска, Шталковичка и Киселичка река. Со реализацијата на овој проект, општината продолжува со постојано чистење на речните корита и нивно уредување.

Подготовка на регионални планови за управување со отпад, заедно со стратегиска оцена на влијанието врз животната средина за источниот плански регион

Подготовка на регионални планови за управување со отпад, заедно со стратегиска оцена на влијанието врз животната средина за источниот плански регион