С О О П Ш Т Е Н И Е
За спроведување на јавен увид на

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕ СО НАМЕНА Е1.13-ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ НА КП 2159, 21571, 21581 КО Добрево – ОПШТИНА ПРОБИШТИП

Се известуваат граѓаните на Општина Пробиштип дека се организира јавен увид по Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со намена Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани на КП 2159, 21571, 21581 КО Добрево – Општина Пробиштип, со Тех.Број 323/21 од септември 2021, изработен од Друштво за урбанизам, проектирање и инженеринг „ТЕКТОН“ ДООЕЛ Скопје.

Соопштение за јавен увид за Е1.13 КП 2159 и дел од КП 2157-1 и 2158 КО Добрево – 07.10.2021 p.g. (1)

04-1-УП-за-фотоволтаична-централа-КП-2159,-21571,-21581-КО-Добрево-67