Општина Пробиштип објавува Повик за Предлог Годишни Програми со цел подршка на активности во 2017 година, со финансиски средства од буџетот на општина Пробиштип.

Повикот за однесува за здруженија на граѓани на територија на општина Пробиштип кои работат во областа на образование, култура, заштита на животната средина, социјална заштита, здравствена заштита, земјоделие, организации на жени, здруженија на пензионери итн.

Предлог Годишните Програми треба да се достават во Одделението за локален економски развој и заштита на животната средина.

Исто така, здруженијата треба да достават и Тековна состојба на правното лице од единствениот трговски регистар и регистарот на други правни лица од Централен регистар на РМ и Извештај за користење на финансиски средства од буџетот на општина Пробиштип во претходната година, со листа и период на реализирани активности за кои се искористени средствата.

Краен рок за доставување 28.10.2016 година.