Jovanka_Daneva

Јованка Данева
Раководител на Одделение за правни и општи работи

Одделението за правни и општи работи ги врши следните работи:

-изготвување на одлуки и други општи и поединечни акти од надлежност на Советот и Градоначалникот;
-дава мислење на актите од аспект на нивната законитост, ги следи прописите и нивните измени и дополнувања;
-ги спроведува јавните набавки во општината;
-архивско работење и административно технички работи;
-врши стручни и организациски работи за функционирање на Советот и на неговите тела, како и на Градоначалникот;
-дава правна помош по одредени работи за општината;
-ги информира корисниците на услугите за полесно остврување на нивните права;
-работи од канцелариското работење кое опфаќа прием, отварање, евиденција и испраќање на актите на органите на општинта;
-дактилографски работи;
-секретарски работи за Градоначалникот;
-работи за возниот парк и други технички работи (одржување на хигиена и достава на пошта);
-врши информатичко технички работи;
-врши и други работи што ќе му бидат доверени од Советот и Градоначалникот.