Соопштение

за спроведување на јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со намена Е1.13-површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) на КП 60/2 60/10 и дел од КП 60/9, КО Бучиште-општина Пробиштип

10-334-5 Соопштение за ЈУ за УП

04-1 Урбанистички проект вон опфат (Е1.13) КП 60-2 60-10 и дел од 60-10 КО Бучиште (3)