Врз основа на член 50 став (3)(4) и (5) од Законот за урбанистичко планирање („Сл.Весник на РСМ” бр.32/20, год.) и донесената Годишна програма за изработување на урбанистички планови на Општина Прбиштип за 2021 година со Одлука Број 26-928/16 од30.11.2020 год., објавена во „Сл.Гласник“ на Општина Пробиштип Бр.42/2020 год., донесена од страна на Советот на Општина Пробиштип, Градоначалникот на Општина Пробиштип го дава следното

СООПШТЕНИЕ

За организирање на јавна презентација и јавна анкета по Предлог – Урбанистички план за вон населено место за изградба на Е113 -СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ И ПЛАНТАЖ (3 фотоволтаични централи до 1МУ/ моќност) на:КП.БР.2647, КП.БР.2632, КП.БР.2643, КП.БР.2642, КП.БР.2644, КП.БР.2639, КП.БР.2638, КП.БР.2604, КП.БР.2603, КП.БР.2602, КП.БР.2605 и КП.БР.2601 КО Добрево, Општина Пробиштип

Се известуваат граѓаните на Општина Пробиштип дека се организира јавна презентација и јавна анкета по Предлог – Урбанистички план вон населено место за изградба на Е1.13-Соларни и фотоволтаични електрани и плантажи (3 фотоволтаични централи до 1ММ/ моќност) на: КП.БР.2647, КП.БР.2632, КП.БР.2643, КП.БР.2642, КП.БР.2644, КП.БР.2639, КП.БР.2638, КП.БР.2604, КП.БР.2603, КП.БР.2602, КП.БР.2605 и КП.БР.2601 КО Добрево, Општина Пробиштип, со Тех.Број 127/2020 од мај 2021, изработен од Институт за урбанизам, сообраќај и екологија „ИН-ПУМА“ Скопје.

Известување за ЈП и ЈА за УПВНМ фотоволтаици КО ДОБРЕВО.p.g.-1

Соопштение за ЈП и ЈА за УПВНМ фотоволтаици КО Добрево – 17.05.2021 за објава.p.g.

Одлука за ЈП и ЈА за УПВНМ – Фотоволтаици КО Добрево 14.05.2021.p.g.

Анкетен лист за УПВНМ Фотоволтаици КО Добрево

Sintezen-UPVNM-DOBREVO-fotovoltaicni-elektrani-i-plantazi-108