Suzana_Janeva

Сузана Јанева
Раководител во Одделение за Финансиски прашања

Одделението за финансиски прашања ги врши следните работи:

– подготвување на буџетот и завршната сметка на буџетот;
– подготвување на финансиски план за извршување на буџетот (квартален и годишен);
– подготвување на квартални извештаи за извршување на буџетот;
– следење на остварувањето на приходите и извршување на расходите;
– сметководствено евидентирање на извршувањето на буџетот;
– благајничко работење;
– води евиденција за имотот на општината;
– работи на материјално-финансиските работи;
– работи на администрирање на даноците и комуналните такси;
– други работи доверени од Советот и Градончалникот.

Превземања

Втор ребаланс на Буџет на општина Пробиштип за 2021 година

Расходи од буџет на општина Пробиштип за 2021 година

Биланс на приходи на ставка – прв ребаланс 2021

Посебен дел од прв ребаланс на буџет за 2021

Биланс на приходи-2021


Одлука за измена на распоредот на средства на Буџетот на Општина Пробиштип за 2020 година

Одлука за проширување на средствата на Буџетот на Општина Пробиштип за 2020 година

Одлука за проширување на средствата од буџетот на Општина Пробиштип за 2020 година

Фискална табела Буџет 2020

Приходи 2020

Расходи 2020

Посебен дел

Одлука за узвојување завршна сметка

Завршна кумулативна 2019


prihodi 2019

rashodi 2019

poseben del 2019

Одлука за буџет


Посебен дел 2018

Приходи 2018

Расходи 2018

Завршна 2018 – кумулативна

Фискална 2018


Fiskalna tabela za 2017

prihodi 2017

rashodi 2017

poseben del 2017

zavrsna smetka za 2016

fiskalna 2016

Bilans-na-prihodi-na-stavka-2016

Bilans-na-rashodi-na-stavka-2016

Vtor-poseben-del-2016

FISKALNA-TABELA-2015

Bilans-na-prihodi-2015

Poseben-del-na-nivo-na-potstavki-2015

Завршна-сметка-за-2015

Завршна-сметка-за-2014

Биланс-на-приходи-ребалансиран-2014

Посебен-дел-ребалансиран-2014

Квартален-извештај-01.06-30.09

36_ELS_Probistip_Smetka_organ_6371

Bilans-na-prihodi-na-stavka-20111

Godisen-izvestaj-20091

Organizaciona-struktura

Poseben-del-na-nivo-na-stavki-20111

Zavrsna-smetka-za-2009

завршна-сметка-за-2011

завршна-сметка-за-2012