Suzana_Janeva

Сузана Јанева
Раководител во Одделение за Финансиски прашања

Одделението за финансиски прашања ги врши следните работи:

– подготвување на буџетот и завршната сметка на буџетот;
– подготвување на финансиски план за извршување на буџетот (квартален и годишен);
– подготвување на квартални извештаи за извршување на буџетот;
– следење на остварувањето на приходите и извршување на расходите;
– сметководствено евидентирање на извршувањето на буџетот;
– благајничко работење;
– води евиденција за имотот на општината;
– работи на материјално-финансиските работи;
– работи на администрирање на даноците и комуналните такси;
– други работи доверени од Советот и Градончалникот.

Превземања

Годишен извештај 2023 за Совет

Кумулативна завршна сметка 2023

Фискална табела Буџет 2024

Буџет 2024 Расходи подставка

Буџет 2024 Приходи подставка

Буџет 2024 посебен дел подставка


Квартален извештај К3 четврти квартал 2023

Квартален извештај К2 за четврти квартал 2023

Квартален извештај К1 за четврти квартал 2023

Втор ребаланс на Буџет на Општина Пробиштип 2023 Фискална табела

Втор ребаланс 2023 расходи подставка

Втор ребаланс 2023 расходи подставка по програми

Втор ребаланс 2023 приходи подставка

Квартален извештај К3 трет квартал 2023

Квартален извештај К2 за трет квартал 2023

Квартален извештај К1 за трет квартал

Квартален извештај К3 втор квартал 2023

Квартален извештај К2 за втор квартал 2023

Квартален извештај К1 за втор квартал

Прв ребаланс на Буџет на Општина Пробиштип 2023 Фискална табела

Прв ребаланс 2023 расходи подставка

Прв ребаланс 2023 расходи по програми

Прв ребаланс 2023 приходи подставка

Квартален извештај К3 прв квартал 2023

Квартален извештај К2 за прв квартал 2023

Квартален извештај К1 за прв квартал 2023

Одлука за усвоена годишна сметка за 2022 година

Кумулативна завршна сметка 2022

Буџет 2023 фискална табела

Буџет 2023 приходи подставка

Буџет 2023 расходи подставка

Буџет 2023 посебен дел потставка


Квартален извештај К1 за четврти квартал

Квартален извештај К2 за четврти квартал 2022

Квартален извештај К3 четврти квартал 2022

Втор ребаланс на Буџет 2022 расходи вкупно

Втор ребаланс на Буџет2022 расходи

Втор ребаланс на Буџет 2022 приходи

Втор ребаланс на Буџет 2022 Фискална табела

Квартален извештај К3 за трет квартал 2022

Квартален извештај К3 за втор квартал 2022

Квартален извештај К2 за трет квартал 2022

Квартален извештај К2 за втор квартал 2022

Квартален извештај К1 за трети квартал 2022

Квартален извештај К1 за втор квартал 2022

Прв ребаланс на Буџет на Општина Пробиштип 2022 приходи

Прв ребаланс на Буџет на Општина Пробиштип 2022 расходи

Прв ребаланс на Буџет 2022 расходи вкупно

Прв ребаланс на Буџет на Општина Пробиштип 2022 Фискална табела

Квартален извештај К1 за прв квартал 2022

Квартален извештај К2 за прв квартал 2022

Квартален извештај К3 за прв квартал 2022

OДЛУКА ОД СОВЕТ 2021 завршна

KUMULATIVNA ZAVRSNA SMETKA 2021

Буџет 2022 посебен дел подставка

Буџет 2022 приходи подставка

Буџет 2022 расходи подставка

Буџет 2022 фискална табела


Квартален извештај К3 четврти квартал 2021

Квартален извештај К2 четврти квартален 2021

Квартален извештај К1 четврти квартал 2021

Квартален извештај К3 трет квартал 2021

Квартален извештај К2 трет квартал 2021

Квартален извештај К1 трет квартал 2021

Квартален извештај К3 втор квартал 2021

Квартален извештај К2 втор квартал 2021

Квартален извештај К1 втор квартал 2021

Квартален извештај К3 прв квартал 2021

Квартален извештај К2 прв квартал 2021

Квартален извештај К1 прв квартал 2021

Втор ребаланс на Буџет на општина Пробиштип за 2021 година

Фискална табела – втор ребаланс 2021

Биланс на приходи на ставка – прв ребаланс 2021

Посебен дел од прв ребаланс на буџет за 2021

Буџет 2021 посебен дел

Буџет 2021 расходи подставка

Буџет 2021 приходи подставка

Фискална табела Буџет 2021 година


Кумулативна завршна сметка за 2020 година

Одлука за измена на распоредот на средства на Буџетот на Општина Пробиштип за 2020 година

Одлука за проширување на средствата на Буџетот на Општина Пробиштип за 2020 година

Одлука за проширување на средствата од буџетот на Општина Пробиштип за 2020 година

Фискална табела Буџет 2020

Приходи 2020

Расходи 2020

Посебен дел

Одлука за узвојување завршна сметка

Завршна кумулативна 2019


prihodi 2019

rashodi 2019

poseben del 2019

Одлука за буџет


Посебен дел 2018

Приходи 2018

Расходи 2018

Завршна 2018 – кумулативна

Фискална 2018


Fiskalna tabela za 2017

prihodi 2017

rashodi 2017

poseben del 2017

zavrsna smetka za 2016

fiskalna 2016

Bilans-na-prihodi-na-stavka-2016

Bilans-na-rashodi-na-stavka-2016

Vtor-poseben-del-2016

FISKALNA-TABELA-2015

Bilans-na-prihodi-2015

Poseben-del-na-nivo-na-potstavki-2015

Завршна-сметка-за-2015

Завршна-сметка-за-2014

Биланс-на-приходи-ребалансиран-2014

Посебен-дел-ребалансиран-2014

Квартален-извештај-01.06-30.09

36_ELS_Probistip_Smetka_organ_6371

Bilans-na-prihodi-na-stavka-20111

Godisen-izvestaj-20091

Organizaciona-struktura

Poseben-del-na-nivo-na-stavki-20111

Zavrsna-smetka-za-2009

завршна-сметка-за-2011

завршна-сметка-за-2012