Општина Пробиштип има потреба од работно ангажирање на 10 работници за време од десет месеци со скратено работно време, за извршување на работи од јавен интерес на територијата на општина Пробиштип, а кои се однесуваат на одржување и уредување на јавни површини и инфраструктурни објекти согласно Акциониот план за вршење на јавните работи.

Оглас за јавни работници

Пријава