СООПШТЕНИЕ за спроведување на јавен увид на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Е1.13-ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ, ЗА ФОТОНАПОНСКА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА СО КАПАЦИТЕТ ДО1 М\Л/ НА ДЕЛ ОД КП.6р.2215 И КП.6р.2216 КО ДОБРЕВО, ОПШТИНА ПРОБИШТИП

Се известуваат граѓаните на Општина Пробиштип дека се организира јавен увид по Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13- Површински соларни и фотоволтаични електрани, за фотонапонска електроцентрала со капацитет до 1 М\Л/ на дел од КП.6р.2215 и КП.6р.2216, КО Добрево, Општина Пробиштип, изработен од Друштво за трговија, производство, градежништво, услуги и консалтинг„ЧИП ГРОУП” ДООЕЛ увоз-извоз Скопје. со Тех.Број 27-06/21 од Јули 2021.

Соопштение за ЈУ за КП 2215 и 2216 КО Добрево, Пробиштип – 30.08.2021-potp 1.p.g.

KP-2215-i-2216-KO-Dobrevo[ES-VS-SV]-100