Објава бр.45 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во Општина Пробиштип

Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со:

 1. ДУП за УБ 11, Урбан модул 4 ГП 22 на Дел од КП бр. 713 и дел од КП бр. 717/2  во централно градско одрачје на град Пробиштип, намена на објектот: комерцијални објекти-трговија со услужни дејности, Одлука  бр. 07-834/4 од 03.11.2006 година (Службен Гласник на Општина Пробиштип бр. 16/2006) што се наога во цетрално градско подрачје на секундарен плоштад,
 2. ДУП за УБ 11, Урбан модул 1,2,3 (1)  ГП 5 на Дел од КП бр. 1018/126, намена на објектот: трговија, Одлука  бр. 07-197/6 од 23.11.2004 година (Службен Гласник на Општина Пробиштип бр. 5/2004) што се наога вон цетрално градско подрачје на град Пробиштип,  на ул.„Вељко Влаховиќ” и ул.„Јоаким Крчовски” во Пробиштип.
 3. Државна Урбанистичка Планска Документација со  тех.бр.106/2014 одобрена со Решение за одобрување на ДУПД бр.24-6700/25 од 30.06.2015 година  издадено од Министерството за транспорт и врски Скопје, АУП за ГП 1.2 од АУП за тешка и загадувачка индустрија, индустриски комплекс за леарница и други видови на тешка и загадувачка индустрија согласно развојните потреби на Општина Пробиштип, намена на градба: Индустриски комплекс за тешка и загадувачка индустрија со сообраќаен пристап до нив со нивелманско решение, заштитно зеленило и основни водови на инфраструктура. ГП.бр.1.2,  на  КП.бр.566/1 вон централно подрачје на град Пробиштип, намена на објектот: тешка и загадувачка индустрија ( леарница  и други видови на тешка и загадувачка индустрија) со компатибилни класи на намена  Г2,Г3 и Г4  максимум до 49 % , Б4 максимум до 10% , В2 максимум до 5% Д1,Д2 максимум до 30%,  што се наоѓа вон централното градско подрачје на град Пробиштип,   во близина на фабриката за акумулатори Пробиштип.
 4. ДУП за УБ 2.1, ГП бр.14, ГП бр.15 и ГП бр.16 на дел од КП бр. 4442 за КО Пробиштип, намена на објекти Г2-незагадувачка индустрија, Г3-сервиси  и Г4- стоваришта, Одлука бр. 07-452/19 од 29.03.2012 година (Службен Гласник на Општина Пробиштип бр.41/2012), што се наоѓа на ул. Миро Барага во  вонцентрално градско подрачје на град Пробиштип.

Објава 45

Објава бр.44 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во Општина Пробиштип

ОБЈАВА број  44 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во Општина Пробиштип

ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со:

 1. ДУП за УБ 7 Урбан опфат 7.5,  ГП 1.31  на дел од КП бр.1004/1, 1005/1   вон централно  подрачје на град Пробиштип, намена  на објектот: Лесна и незагадувачка индустрија, Одлука бр.26-133/11 од 23.12.2015 година (Службен гласник на општина Пробиштип бр.40/2015) што се наоѓа вон централното градско подрачје  во близина на стара бензинска пумпа,
 2. ДУП за УБ 11, Урбан модул 4 ГП 21 на дел од КП бр. 685/1, дел од КП бр. 717/2 и дел од КП бр. 717/20 во централно градско подрачје на град Пробиштип, намена на објектот: комерцијални објекти-трговија со услужни дејности, Одлука  бр. 07-834/4 од 03.11.2006 година (Службен Гласник на Општина Пробиштип бр. 16/2006) што се наоѓа во централно градско подрачје на секундарен плоштад,
 3. ДУП за УБ 11, Урбан модул 1,2,3 (1) ГП 5 на Дел од КП бр. 1018/126, намена на објектот: трговија, Одлука  бр. 07-197/6 од 23.11.2004 година (Службен Гласник на Општина Пробиштип бр. 5/2004) што се наога вон цетрално градско подрачје на град Пробиштип,  на ул.„Вељко Влаховиќ” и ул.„Јоаким Крчовски” во Пробиштип.

Објава 44

Објава бр.43 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во Општина Пробиштип

ОБЈАВА број  43 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во Општина Пробиштип

ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со:

 1. ДУП за УБ 7 Урбан опфат 7.5,  ГП 1.31  на дел од КП бр.1004/1, 1005/1   вон централно  подрачје на град Пробиштип , намена  на објектот : Лесна и незагадувачка индустрија , Одлука бр.26-133/11 од 23.12.2015 година (Службен гласник на општина Пробиштип бр.40/2015) што се наога вон централното градско подрачје  во близина на стара бензинска пумпа,
 2. ДУП за УБ 7 Урбан опфат 7.5 , ГП 1.10 на дел од КП бр. 1564/1, КП бр. 1565/1, дел од  КП бр. 1566/1 и  дел од КП бр. 1800/1 вон централно  подрачје на град Пробиштип , намена  на објектот : семејно домување во станбени згради, Одлука бр.26-133/11 од 23.12.2015 година (Службен гласник на општина Пробиштип бр.40/2015) што се наога вон централното градско подрачје  во близина на стара бензинска пумпа,
 3. ДУП за УБ 7 Урбан опфат 7.5 , ГП 1.13 на дел од КП бр. 1548/1 и  дел од КП бр. 1800/1 вон централно  подрачје на град Пробиштип , намена  на објектот домување во станбени куќи, Одлука бр.26-133/11 од 23.12.2015 година (Службен гласник на општина Пробиштип бр.40/2015) што се наога вон централното градско подрачје  во близина на стара бензинска пумпа,

Објава 43

Објава бр.40

ОБЈАВА број  40

за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија

по пат на електронско јавно наддавање во Општина Пробиштип

 

ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со:

 1. ДУП за УБ 11 УМ 1, 2 и 3 (1), ГП.бр.5, дел од КП.бр.1018/1, вон централно подрачје на град Пробиштип , намена на објектот: трговија, Одлука број 07-197/6 од 23.11.2004 (Сл.гласник бр. 5/2004) што се наоѓа во централното градско подрачје на град Пробиштип, на ул.„Вељко Влаховиќ” и ул.„Јоаким Крчовски” во Пробиштип
 2. ДУП за УБ 7.4 и 11.2, ГП.бр.46, дел од КП.бр.1018/1 вон централно подрачје на град Пробиштип, намена на објектот А2- семејно домување во станбени  згради, компатибилни намени Б1-мали комерцијални објекти 40% од основната намена, Одлука број 07222/6 од 25.02010 година (Службен гласник на Општина Пробиштип бр.14/2010), што се наоѓа на ул.11ти Октомври во Пробиштип
 3. ДУП за УЕ 30 А, ГП.бр.164, КП.бр.1470/164, вон централно подрачје на град Пробиштип, намена на објектот: деловен објект, Одлука број 09-483/1 од 08.10.1999 година (Службен гласник на Општина Пробиштип бр.25/1999), што се наоѓа на ул.Димитар Влахов во Пробиштип
 4. ДУП за УЕ 30 А, ГП.бр.170, КП.бр.1470/170, вон централно подрачје на град Пробиштип, намена на објектот: деловен објект, Одлука број 09-483/1 од 08.10.1999 година (Службен гласник на Општина Пробиштип бр.25/1999), што се наоѓа на ул.Димитар Влахов во Пробиштип
 5. ДУП за УБ 11 УМ 1, 2 и 3 (2), ГП.бр.21, дел од КП.бр.1018/1 и дел од 1030/1 вон централно подрачје на град Пробиштип, намена на објектот: Комерцијални објекти-трговија, Одлука број 07-197/6 од 23.11.2004 (Сл.гласник бр. 5/2004) што се наоѓа вон централното градско подрачје на град Пробиштип, на ул.„Јоаким Крчовски ” во Пробиштип.
 6. ДУП за УБ 7 Урбан опфат 7.5 , ГП 1.13  на дел од КП бр.1548 и КП бр.1800  вон централно  подрачје на град Пробиштип , намена  на објектот : Домување во семејни куќи , Одлука бр.26-133/11 од 23.12.2015 година (Службен гласник на општина Пробиштип бр.40/2015) што се наога вон централното градско подрачје  во близина на стара бензинска пумпа,
 1. ДУП за УБ 7 Урбан опфат 7.5 , ГП 1.5  на дел од КП бр.1017 , 1018/1,1800   вон централно  подрачје на град Пробиштип , намена  на објектот : Лесна и незагадувачка индустрија , Одлука бр.26-133/11 од 23.12.2015 година (Службен гласник на општина Пробиштип бр.40/2015) што се наога вон централното градско подрачје  во близина на стара бензинска пумпа,
 1. ДУП за УБ 7 Урбан опфат 7.5 , ГП 1.31  на дел од КП бр.1004/1, 1005/1   вон централно  подрачје на град Пробиштип , намена  на објектот : Лесна и незагадувачка индустрија , Одлука бр.26-133/11 од 23.12.2015 година (Службен гласник на општина Пробиштип бр.40/2015) што се наога вон централното градско подрачје  во близина на стара бензинска пумпа,

Objava 40

LOKACII ZA OBJAVA 40