Соопштение за ЈУ за УП Бучиште 10-323-5

С О О П Ш Т Е Н И Е
за спроведување на јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со намена Е1.13-површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за произвотство на електрична енергија кои се градат на земјиште) на дел од КП 116/2, 116/3 и 116/9, КО Бучиште – општина Пробиштип

Се известуваат граѓаните на Општина Пробиштип дека се организира јавен увид по Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со намена Е1.13-површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за произвотство на електрична енергија кои се градат на земјиште) на дел од КП 116/2, 116/3 и 116/9, КО Бучиште – општина Пробиштип, изработен од страна на планерската куќа Друштво за урбанизам, проектирање и инженеринг “ТЕКТОН” ДООЕЛ- Скопје, со Тех.бр.390/22, од март 2023 година.
Проектниот опфат се наоѓа јужно од градот Пробиштип во КО Бучиште, општина Пробиштип и се наоѓа надвор од соседните плански опфати, а со самото тоа и нема дефинирано намена на земјиштето согласно Законот за урбанистичко планирање.
Просечна надморска висина е од 401m до 498m.
Површина на проектниот опфат е е 92 332m2 (9.23ха).

10-323-5 Соопштение за ЈУ за УП

Р-04-1-Урбанистички-проект-вон-опфат-(Е1.13)-КП-116-2,-116-3-и-116-9-КО-Бучиште--214

ОБЈАВА број 48 за отуѓување на градежно земјиште

ОПШТИНА ПРОБИШТИП
УП 1 бр.10-47 од 21.04.2022година

ОБЈАВА број 48 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на електронско јавно наддавање во Општина Пробиштип

ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со:
1. ДУП за УБ 7 Урбан опфат 7.5, ГП 1.44 на дел од 1005/1, 1016/1, 1006/4 и 1015 вон централно подрачје на град Пробиштип , намена на објектот : Домување во станбени згради, Одлука бр.26-133/11 од 23.12.2015 година (Службен гласник на општина Пробиштип бр.40/2015) што се наога вон централното градско подрачје во близина на стара бензинска пумпа,
2. ДУП за УЕ бр. 30 А (измена и дополнување) за ГП бр. 164 на КП бр. 1470/164 вон централно подрачје на град Пробиштип, намена на објект деловен објект, Одлука бр. 09-483/1 од 08.10.1999 година (Службен Гласник на Општина Пробиштип бр. 25/1999) што се наоѓа на ул.Димитар Влахов,
3. ДУП за УЕ бр. 30 А (измена и дополнување) за ГП бр. 170 на КП бр. 1470/164 вон централно подрачје на град Пробиштип, намена на објект деловен објект, Одлука бр. 09-483/1 од 08.10.1999 година (Службен Гласник на Општина Пробиштип бр. 25/1999) што се наоѓа на ул.Димитар Влахов,
4. ДУП за УЕ бр.26 за ГП бр.29 на КП бр.1018/68 вонцентрално подрачје на град Пробиштип, намена на објект комерцијални објекти (трговија и угостителство), Одлука бр. 07-249/3 од 27.02.2003 година (Службен Гласник на Општина Пробиштип бр. 1/2003) што се наоѓа во непосредна близина на кружен тек.
5. ДУП за УБ 12.1 ГП 121.38 на Дел од КП бр. 972/13, 986/1, 1794 и 985 во централно градско подрачје на град Пробиштип, намена на објектот: комерцијални и деловни намени, Одлука бр. 07-994/3 од 29.06.2011 година (Службен Гласник на Општина Пробиштип бр. 31/2011) што се наога вон централно градско подрачје во близина на старо јаловиште,
6. ДУП за Спортско рекреативен и туристички центар Пониква за ГП 118, намена на објект група Б5-хотели со компатибилни класи на намена , Одлука бр. 08-234 од 24.07.1996 година (Службен Гласник на Општина Злетово бр.4/1996), во локалитет Пониква.

Објава 48

Објава 48.pdf

Објава бр.45 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во Општина Пробиштип

Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со:

 1. ДУП за УБ 11, Урбан модул 4 ГП 22 на Дел од КП бр. 713 и дел од КП бр. 717/2  во централно градско одрачје на град Пробиштип, намена на објектот: комерцијални објекти-трговија со услужни дејности, Одлука  бр. 07-834/4 од 03.11.2006 година (Службен Гласник на Општина Пробиштип бр. 16/2006) што се наога во цетрално градско подрачје на секундарен плоштад,
 2. ДУП за УБ 11, Урбан модул 1,2,3 (1)  ГП 5 на Дел од КП бр. 1018/126, намена на објектот: трговија, Одлука  бр. 07-197/6 од 23.11.2004 година (Службен Гласник на Општина Пробиштип бр. 5/2004) што се наога вон цетрално градско подрачје на град Пробиштип,  на ул.„Вељко Влаховиќ” и ул.„Јоаким Крчовски” во Пробиштип.
 3. Државна Урбанистичка Планска Документација со  тех.бр.106/2014 одобрена со Решение за одобрување на ДУПД бр.24-6700/25 од 30.06.2015 година  издадено од Министерството за транспорт и врски Скопје, АУП за ГП 1.2 од АУП за тешка и загадувачка индустрија, индустриски комплекс за леарница и други видови на тешка и загадувачка индустрија согласно развојните потреби на Општина Пробиштип, намена на градба: Индустриски комплекс за тешка и загадувачка индустрија со сообраќаен пристап до нив со нивелманско решение, заштитно зеленило и основни водови на инфраструктура. ГП.бр.1.2,  на  КП.бр.566/1 вон централно подрачје на град Пробиштип, намена на објектот: тешка и загадувачка индустрија ( леарница  и други видови на тешка и загадувачка индустрија) со компатибилни класи на намена  Г2,Г3 и Г4  максимум до 49 % , Б4 максимум до 10% , В2 максимум до 5% Д1,Д2 максимум до 30%,  што се наоѓа вон централното градско подрачје на град Пробиштип,   во близина на фабриката за акумулатори Пробиштип.
 4. ДУП за УБ 2.1, ГП бр.14, ГП бр.15 и ГП бр.16 на дел од КП бр. 4442 за КО Пробиштип, намена на објекти Г2-незагадувачка индустрија, Г3-сервиси  и Г4- стоваришта, Одлука бр. 07-452/19 од 29.03.2012 година (Службен Гласник на Општина Пробиштип бр.41/2012), што се наоѓа на ул. Миро Барага во  вонцентрално градско подрачје на град Пробиштип.

Објава 45

Објава бр.44 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во Општина Пробиштип

ОБЈАВА број  44 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во Општина Пробиштип

ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со:

 1. ДУП за УБ 7 Урбан опфат 7.5,  ГП 1.31  на дел од КП бр.1004/1, 1005/1   вон централно  подрачје на град Пробиштип, намена  на објектот: Лесна и незагадувачка индустрија, Одлука бр.26-133/11 од 23.12.2015 година (Службен гласник на општина Пробиштип бр.40/2015) што се наоѓа вон централното градско подрачје  во близина на стара бензинска пумпа,
 2. ДУП за УБ 11, Урбан модул 4 ГП 21 на дел од КП бр. 685/1, дел од КП бр. 717/2 и дел од КП бр. 717/20 во централно градско подрачје на град Пробиштип, намена на објектот: комерцијални објекти-трговија со услужни дејности, Одлука  бр. 07-834/4 од 03.11.2006 година (Службен Гласник на Општина Пробиштип бр. 16/2006) што се наоѓа во централно градско подрачје на секундарен плоштад,
 3. ДУП за УБ 11, Урбан модул 1,2,3 (1) ГП 5 на Дел од КП бр. 1018/126, намена на објектот: трговија, Одлука  бр. 07-197/6 од 23.11.2004 година (Службен Гласник на Општина Пробиштип бр. 5/2004) што се наога вон цетрално градско подрачје на град Пробиштип,  на ул.„Вељко Влаховиќ” и ул.„Јоаким Крчовски” во Пробиштип.

Објава 44

Објава бр.43 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во Општина Пробиштип

ОБЈАВА број  43 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во Општина Пробиштип

ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со:

 1. ДУП за УБ 7 Урбан опфат 7.5,  ГП 1.31  на дел од КП бр.1004/1, 1005/1   вон централно  подрачје на град Пробиштип , намена  на објектот : Лесна и незагадувачка индустрија , Одлука бр.26-133/11 од 23.12.2015 година (Службен гласник на општина Пробиштип бр.40/2015) што се наога вон централното градско подрачје  во близина на стара бензинска пумпа,
 2. ДУП за УБ 7 Урбан опфат 7.5 , ГП 1.10 на дел од КП бр. 1564/1, КП бр. 1565/1, дел од  КП бр. 1566/1 и  дел од КП бр. 1800/1 вон централно  подрачје на град Пробиштип , намена  на објектот : семејно домување во станбени згради, Одлука бр.26-133/11 од 23.12.2015 година (Службен гласник на општина Пробиштип бр.40/2015) што се наога вон централното градско подрачје  во близина на стара бензинска пумпа,
 3. ДУП за УБ 7 Урбан опфат 7.5 , ГП 1.13 на дел од КП бр. 1548/1 и  дел од КП бр. 1800/1 вон централно  подрачје на град Пробиштип , намена  на објектот домување во станбени куќи, Одлука бр.26-133/11 од 23.12.2015 година (Службен гласник на општина Пробиштип бр.40/2015) што се наога вон централното градско подрачје  во близина на стара бензинска пумпа,

Објава 43

Објава бр.40

ОБЈАВА број  40

за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија

по пат на електронско јавно наддавање во Општина Пробиштип

 

ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со:

 1. ДУП за УБ 11 УМ 1, 2 и 3 (1), ГП.бр.5, дел од КП.бр.1018/1, вон централно подрачје на град Пробиштип , намена на објектот: трговија, Одлука број 07-197/6 од 23.11.2004 (Сл.гласник бр. 5/2004) што се наоѓа во централното градско подрачје на град Пробиштип, на ул.„Вељко Влаховиќ” и ул.„Јоаким Крчовски” во Пробиштип
 2. ДУП за УБ 7.4 и 11.2, ГП.бр.46, дел од КП.бр.1018/1 вон централно подрачје на град Пробиштип, намена на објектот А2- семејно домување во станбени  згради, компатибилни намени Б1-мали комерцијални објекти 40% од основната намена, Одлука број 07222/6 од 25.02010 година (Службен гласник на Општина Пробиштип бр.14/2010), што се наоѓа на ул.11ти Октомври во Пробиштип
 3. ДУП за УЕ 30 А, ГП.бр.164, КП.бр.1470/164, вон централно подрачје на град Пробиштип, намена на објектот: деловен објект, Одлука број 09-483/1 од 08.10.1999 година (Службен гласник на Општина Пробиштип бр.25/1999), што се наоѓа на ул.Димитар Влахов во Пробиштип
 4. ДУП за УЕ 30 А, ГП.бр.170, КП.бр.1470/170, вон централно подрачје на град Пробиштип, намена на објектот: деловен објект, Одлука број 09-483/1 од 08.10.1999 година (Службен гласник на Општина Пробиштип бр.25/1999), што се наоѓа на ул.Димитар Влахов во Пробиштип
 5. ДУП за УБ 11 УМ 1, 2 и 3 (2), ГП.бр.21, дел од КП.бр.1018/1 и дел од 1030/1 вон централно подрачје на град Пробиштип, намена на објектот: Комерцијални објекти-трговија, Одлука број 07-197/6 од 23.11.2004 (Сл.гласник бр. 5/2004) што се наоѓа вон централното градско подрачје на град Пробиштип, на ул.„Јоаким Крчовски ” во Пробиштип.
 6. ДУП за УБ 7 Урбан опфат 7.5 , ГП 1.13  на дел од КП бр.1548 и КП бр.1800  вон централно  подрачје на град Пробиштип , намена  на објектот : Домување во семејни куќи , Одлука бр.26-133/11 од 23.12.2015 година (Службен гласник на општина Пробиштип бр.40/2015) што се наога вон централното градско подрачје  во близина на стара бензинска пумпа,
 1. ДУП за УБ 7 Урбан опфат 7.5 , ГП 1.5  на дел од КП бр.1017 , 1018/1,1800   вон централно  подрачје на град Пробиштип , намена  на објектот : Лесна и незагадувачка индустрија , Одлука бр.26-133/11 од 23.12.2015 година (Службен гласник на општина Пробиштип бр.40/2015) што се наога вон централното градско подрачје  во близина на стара бензинска пумпа,
 1. ДУП за УБ 7 Урбан опфат 7.5 , ГП 1.31  на дел од КП бр.1004/1, 1005/1   вон централно  подрачје на град Пробиштип , намена  на објектот : Лесна и незагадувачка индустрија , Одлука бр.26-133/11 од 23.12.2015 година (Службен гласник на општина Пробиштип бр.40/2015) што се наога вон централното градско подрачје  во близина на стара бензинска пумпа,

Objava 40

LOKACII ZA OBJAVA 40