С О О П Ш Т Е Н И Е
За спроведување на јавен увид на

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕ СО НАМЕНА Е1.13-ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ НА КП 2147, 2149, 2148 И ДЕЛ ОД КП 2157/1 И 2158 КО ДОБРЕВО- ОПШТИНА ПРОБИШТИП

Се известуваат граѓаните на Општина Пробиштип дека се организира јавен увид по Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со намена Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани на КП 2147, 2149, 2148 и дел од КП 2157/1 и 2158 КО Добрево – Општина Пробиштип, со Тех.Број 322/21 од септември 2021, изработен од Друштво за урбанизам, проектирање и инженеринг „ТЕКТОН“ ДООЕЛ Скопје.

 

Соопштение за јавен увид за Е1.13 КП 2147, 2149, 2148 и дел од КП 2157-1 и 2158 КО Пробиштип – 06.10.2021 p.g.

07_УП-вон-опфат-на-урбанистички-план-за-уредување-на-земјиште-со-намена-Е1.13---површински-соларни