СООПШТЕНИЕ за спроведување на јавен увид на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Е1.13-ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ, ЗА ФОТОНАПОНСКА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА СО КАПАЦИТЕТ ДО1 М\Л/ НА ДЕЛ ОД КП.6р.1380, КО ДОБРЕВО, ОПШТИНА ПРОБИШТИП

Се известуваат граѓаните на Општина Пробиштип дека се организира јавен увид по Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13- Површински соларни и фотоволтаични електрани, за фотонапонска електроцентрала со капацитет до 1 М\А/ на дел од КП.6р.1380 КО Добрево, Општина Пробиштип, изработен од Друштво за трговија, производство, градежништво, услуги и консалтинг „ЧИП ГРОУП” ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со Тех.Број 25-06/21 од Јули 2021 год.

Соопштение за ЈУ за КП 1380 КО Добрево, Пробиштип – 25.08.2021 potp1.p.g.

KP-1380-KO-Dobrevo-104