Општина Пробиштип има потреба од вработување на неопределено време  на еден овластен службеник од областа на безбедноста во Територијалната противпожарна единица Пробиштип за следното работно место:

  1. Пожарникар Спасител ниво В04 , шифра ПОЖ 02 10 В04 000 , еден извршител

Општи услови:

  • да е државјанин на Република Северна Македонија;
  • да е полнолетен;
  • да бидат здравствено и психофизички способни, утврдено од овластена здравствена установа согласно Закон, а доколку се вработуваат во противпожарни единици со помалку од 30 вработени да имаат и положено возачки испит од Ц-категорија;
  • со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност“

Посебни услови

  • стручни квалификации-ниво на квалификации IV според Македонската рамка на квалификации и стекнати 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или најмалку вишо или средно образование – гимназиско или техничко;
  • работно искуство-со или без работно искуство во струката евидентирано во Агенција за вработување на Република Северна Македонија како работен стаж“;

Други посебни услови

  • положен возачки испит Б и Ц категорија;
  • сертификат за стекната квалификација пожарникар (Вработениот во ТППЕ има обврска в рок од една година од денот на вработувањето да се стекне со сертификат за стекната квалификација пожарникар , издаден од институција овластена од Министерството за образование и наука, во спротивно ќе му престане вработувањето.)

Распоред на работно време: дневно работно време, работа во две смени од 07 до 19 часот и од 19 до 07 часот, 40 часа неделно работно време;

Паричен нето износ на плата: 17.691,00 денари.

Напомена: Согласно годишниот план за вработување за 2019 година предвидено е вработување за Македонец.

 

Javen oglas 01-2019