News and announcements

Announcement 39

MUNICIPALITY PROBISTIP  УП 1 бр.10-51 од 24.08.2016 година  ОБЈАВА број  39 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во Општина Пробиштип ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ  Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со: ДУП за УБ 11 УМ 1, […]

Read more