Известување – логопед

Се известуваат сите заинтересирани родители, чиишто деца имаат потреба од логопед, да закажат термин  за логопетски третмани на телефонскиот број 075 389-555.

Логопетските третмани ќе се извршуваат во месеците септември, октомври, ноември и декември, секој работен ден од (понеделник до четврток) од 17:00-19:30 часот во просториите на ООУ „Браќа Миладиновци“ од страна на  логопед Татјана Љапова.

Општина Пробиштип ја реализира оваа активност согласно програмата за социјална, детска и здравствена заштита за 2019 година.

СРЕЌЕН ПОЧЕТОК ПРВАЧИЊА – Започна новата учебна 2019/2020 година

Со свеченост на која учествуваат учениците, во сите општински училишта во 7 и 30 часот со звукот на звончето и официјално започна новата учебна година. Во општина Пробиштип новата учебна година ја започнаа 1360 ученика, од кои 1074 во основните, а 286 ученика во средното општинско училиште.

Во училишните клупи за прв пат седнаа 109 првачиња, од кои 73 во ООУ „Браќа Миладиновци“ и 36 во ООУ „Никола Карев“.  Во СОУ „Н.Н. Борче“ во прва година се запишаа 78 ученика.

Градоначалникот Драган Анастасов на сите првачиња, честитајќи им го првиот ден на училиште и посакувајќи им среќа и успех во учењето,  им дари училишен прибор.

2 3 4

Измена на време за јавно наддавање за издавање под закуп на локации за поставување на штандови и тезги

Во врска со јавниот оглас спроведување постапка за издавање под закуп на локации за поставување на штандови и тезги на градскиот плоштад во Пробиштип за време на одржување на манифестацијата „Недела на спорт и култура“ 2019, во деновите 26 и 27.08.2019 година по пат на усно јавно наддавање. ЛИНК

Ве известуваме дека јавното наддавање се менува времето на одржување и ќе се одржи во 10:00 наместо 12:00ч., на ден 16.08.2019 година (петок) во конференциската сала во Домот на култура „Злетовски рудар“ Пробиштип.

 

 

 

Јавен оглас за спроведување постапка за издавање под закуп на локации за поставување на штандови и тезги

Врз основа на Одлуката за спроведување постапка за издавање под закуп на локации за поставување на штандови и тезги за време на одржување на манифестацијата „Недела на спорт и култура“ 2019 по пат на усно јавно наддавање од Градоначалникот на Општина Пробиштип бр.08-748/2 од 31.07.2019 год, Комисијата за јавно наддавање на Општина Пробиштип  го  донесе следниот:

ЈАВЕН ОГЛАС
За спроведување  постапка за издавање под закуп на локации за поставување на штандови и тезги на градскиот плоштад  во Пробиштип за време на одржување на манифестацијата „Недела на спорт и култура“ 2019, во деновите 26 и 27.08.2019 година по пат на усно јавно наддавање

 1. Закуподавач: Општина Пробиштип ул.Јаким Стојковски бр.1 Пробиштип тел.032/483-131, факс 483-047.
 2. Повикот е јавен и отворен со право на учество на сите домашни правни лица регистрирани за вршење на угостителска дејност
 3. Предмет на закупот е:

 

Р.бр.

 

Опис

Локации за поставување на штандови на секундарниот градски плоштад во Пробиштип

Почетна цена Праг за наддавање
1 Локација бр.1 Според скица која ќе биде презентирана на состанокот. 30.000 денари 500 денари
2 Локација бр.2 Според скица која ќе биде презентирана на состанокот. 30.000 денари 500 денари
3 Локација бр.3 Според скица која ќе биде презентирана на состанокот. 30.000 денари 500 денари
4 Локација бр.4 Според скица која ќе биде презентирана на состанокот. 30.000 денари 500 денари
5 Локација бр.5 Според скица која ќе биде презентирана на состанокот. 30.000 денари 500 денари
6 Локација бр.6 Според скица која ќе биде презентирана на состанокот. 30.000 денари 500 денари
7 Локација бр.7 Според скица која ќе биде презентирана на состанокот. 30.000 денари 500 денари

 

Р.

бр.

 

Опис

Локации за поставување на тезги на секундарниот градски плоштад во Пробиштип

Почетна цена Праг за наддавање
1 Локација бр.1 Според скица која ќе биде презентирана на состанокот. 1.000 денари 500 денари
2 Локација бр.2 Според скица која ќе биде презентирана на состанокот. 1.000 денари 500 денари

Постигнатата цена на закупнина ќе се пресметува и плаќа во рок од 3 дена по завршувањето на усното јавно наддавање.

Времетраењето на закупот е 2 дена за време на одржувањето на манифестацијата „Денови на спорт и култура“ односно за деновите 26 и 27 август 2019 година.

 

 1. Закупот ќе се изврши со усно јавно наддавање.

– За учество на јавниот повик секој понудувач е должен да уплати депозит во висина од 50% од утврдената почетна цена за закуп.

– Депозитот се уплаќа на депозитна сметка во рамките на трезорската сметка    или на благајната на општина Пробиштип, за секоја локација посебно. Доколку заинтересираните кандидати сакат да учествуват на наддавањето за повеќе локации, во тој случај треба да уплатат депозит за толку локации за колку што ќе наддаваат.

– Рокот за уплата на депозитот е најдоцна  час  пред часот утврден за  јавното наддавање.

-Наддавањето ќе се изврши доколку во оставениот рок има најмалку еден пријавен кандидат, во спротивно наддавањето ќе се повтори.

– На јавното наддавање не може да учествува лице кое навремено не го уплатило предвидениот износ на депозитот наведен во овој повик.

– Јавното наддавање ќе се спроведе на ден 16.08.2019   година (петок) со почеток во 12.00 часот во часот во конференциската сала  во Домот на култура „Злетовски рудар“ Пробиштип.

– Овластените претставници на наддавачите, за учество на јавното наддавање на комисијата треба да и достават писмено овластување потпишано од одговорното лице кај правното лице –понудувач.

-По завршување на јавното наддавање најповолниот понудувач треба да го уплати постигнатиот износ за закуп во рок од 3 дена од денот на завршувањето на јавното наддавање. Во спротивно, депозитот ќе му се задржи, а локацијата ќе се издаде на второ рангираниот учесник на јавното наддавање.

– По завршување на изборот на најповолен понудувач , на сите учесници во јавното наддавање кои не се избрани, средствата од депозитот ќе им бидат вратени најдоцна во рок од 7 дена од денот на јавното наддавање.

– Со најповолно избраниот наддавач ќе се склучи договор  во рок од 3 дена од јавното наддавање за уредување на мегусебните права  и обврски.

-Правните лица кои ќе вршат продажба на  производи во готовинско плаќање треба да поседуваат фискален апарат и да издаваат фискални сметки  онаму каде што ќе се врши продажбата.

-Доколку правните лица вршат продажба само за време на оваа манифестација треба да бидат регистрирани како обврзници од времен карактер.

-Организаторот на манифестацијата „Недела на спорт и култура“ 2019, се оградува од било какви евентуални последици по учесниците на манифестацијата по основ на поседување  на фискален апарат и издавање на фискални сметки.

 

Комисија за јавно наддавање
Претседател,
с.р. Радослав Илиевски

Јавен оглас

Јавен повик до евидентирани невработени лица за вклучување во Програмата Општинско – корисна работа

Врз основа на Договорот за соработка помеѓу Агенцијата за вработување на РСМ (АВРСМ), Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП)  и општина Пробиштип, Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2019 година усвоен од Владата на Република Северна Македонија, Програмата Општинско – корисна работа финансирана од Буџетот на Агенцијата за вработување на РСМ, на ден 05.08 2019 година се објавува:

Ј  А  В  Е  Н     П О В И К
до
евидентирани невработени лица за вклучување во
Програмата Општинско – корисна работа

Се повикуваат сите евидентираните невработени лица кои се заинтересирани да се вклучат во програмата Општинско-корисна работа, проект „Зголемени услуги – Еднакви можности за сите”  за работно ангажирање од 20 (дваесет) часа неделно за период од 9 (девет) месеци заради стекнување на вештини и постепено вклучување на пазарот на труд, да се пријават во Агенција за вработување- Центар за вработување Пробиштип.

Евидентираните невработени лица кои ќе бидат вклучени во Програмата „Општинско-корисна работа“ ќе бидат работно ангажирани за 20 (дваесет) работни часови неделно.

За периодот додека лицата се работно ангажирани преку програмата „Општинско-корисна работа“ истите не го губат статусот на невработено лице и истите се должни редовно да се јавуваат во Агенција за вработување- Центар за вработување Пробиштип-со цел почитување на обврските согласно Закон. На невработените лица-корисници на социјална помош за времетраење на работниот ангажман ќе им биде активно правото на користење на социјална помош.

Право на учество во Програмата „Општинско-корисна работа“ имаат сите невработени лица, при што предност ќе имаат лицата кои за прв пат се јавуваат за учество во Програмата.

На кандидатите  кои ќе бидат избрани и вклучени во Програмата Општинско-корисна работа ќе им биде исплатен паричен надоместок за работно ангажирање  во висина од 9.000,00 денари месечно , со вклучени данок на личен доход и осигурување за инвалидност и телесно оштетување причинето со повреда на работа и професионална болест.

Евидентираните невработени лица кои ќе се пријават за учество во Програмата Општинско-корисна работа треба да припаѓаат на една од следните целни групи невработени лица:

 • долгорочно невработени лица (над 12 месеци во евиденција, со предност на невработени лица над 5 години)
 • млади лица до 29 години
 • лица постари од 50 години
 • лица корисници на право на парична помош од социјална заштита или корисници на паричен надоместок по основ на невработеност
 • лица кои имале статус на деца без родители и родителска грижа
 • жртви на семејно насилство
 • лица со попреченост
 • жени припадници на ромската етничка заедница и  на останатите   етничките заедници
 • лица припадници на ромската етничка заедница
 • самохрани родители
 • родители на деца со пречки во развојот
 • родители на 3 и повеќе деца
 • осудени лица по отпуштање од казнено поправна установа

Работните позиции кои се опфатени со овој оглас се однесуваат на ангажирање на :

– Образовни асистенти (тројца) – Стручно квалификувани одговорни и комуникативни лица со завршено високо образование (Педагошки факултет-одделенска настава, Психологија, Дефектологија и Педагогија за работа со ученици вклучени во инклузивно образование во ООУ„Браќа Миладиновци“-ПУ населба Пробиштип и ПУ с. Злетово – општина Пробиштип.

Заинтресираните невработени лица  Пријави за учество во Програмата „Општинско-корисна работа“ можат да поднесат во Агенција за вработување- Центар за вработување Пробиштип во периодот од 05.08 2019 -година до 16.08 2019година, од 08:00 до 14:00 часот.

Поконкретните услови, права и обврски ќе бидат уредени со склучување на Договор помеѓу општина Пробиштип и избраните кандидати.

Детални информации за Програмата „Општинско-корисна работа“ можат да се добијат во општина Пробиштип кај лицето Анкица Кијајова, Општински координатор за Програмата „Општинско-корисна работа“, Агенција за вработување- Центар за вработување Пробиштип  кај лицето Илија Петковски  Центар за социјлна работа Пробиштип кај лицето Снежана Петрушев.

ГРАДОНАЧАЛНИК
ДРАГАН АНАСТАСОВ с.р.

Јавен повик ОКР 2019.веб

Прскање против комарци (12.07.2019)

На ден 12.07.2019 година (петок) во раните утрински часови, во период од
00:00 до 08:00 часот на територијата на општина Пробиштип ќе се врши
 адултициден третман против возрасни комарци, втор од воздух и трет пат од земја. Средство со кое ќе се изврши адултициден третман е Аквакотрин од земја и Ауродил супер ПБ од воздух, истите се одобрени од Бирото за лекови на Република Северна Македонија.
Се известуваат сите сопственици на пчелни семејства да превземат заштитни превентивни мерки.

Јавен повик за поддршка на старт-ап бизниси за развој на еко-туризам и промоција на Источен плански регион како туристичка дестинација

Центарот за развој на Источен плански регион објавува повик за млади невработени лица со постојана адреса на живеење во општините во рамки на Источниот плански регион, кои имаат претприемнички дух и визија за започнување на сопствен бизнис.

Целта на Јавниот повик е да се зајакне соработката со приватниот сектор преку поддршка на старт-ап бизнис идеи поврзани со развој на еко туризам и промоција на регионот како туристичка дестинација, во согласност со Стратегијата за развој на туризам во Источен плански регион со Акционен план 2016-2025).

Јавниот повик е отворен до 30.08.2019 година до 14 часот, до кога сите заинтересирани апликанти треба да ги поднесат своите бизнис концепти до Центарот за развој на Источен плански регион. 

Линк до повикотhttp://eastregion.mk/118-mk/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1145-javen-povik-za-poddrshka-na-start-ap-biznisi-za-razvoj-na-eko-turizam-i-promocija-na-istochen-planski-region-kako-turistichka-destinacija

Прскање против комарци (22.06.2019)

На ден 22.06.2019 година (сабота) во раните утрински часови, во период од
00:00 до 08:00 часот на територијата на општина Пробиштип ќе се врши
адултициден третман против возрасни комарци, прв од воздух и втор пат од земја. Средство со кое ќе се изврши адултициден третман е Аквакотрин од земја и Ауродил супер ПБ од воздух, истите се одобрени од Бирото за лекови на Република Северна Македонија.
Се известуваат сите сопственици на пчелни семејства да превземат заштитни превентивни мерки.

Прскање против комарци (12.06.2019)

На ден 12.06.2019 година (среда) во раните утрински часови во периодот од 00 – 06 часот на територијата на општина Пробиштип ќе биде извршено првото теристичко третирање против возрасни комарци. Акцент ќе биде ставен на Пробиштип и Злетово, а ќе бидат опфатени и местата долж течението на Злетовска река, долж течението на река Киселица, од Приградска населба Пробиштип по патот кон с. Плешенци, долж течението на Маричанска река и двете јаловишни депонии. Се известуваат сите сопственици на пчелни семејства да превземат заштитни превентивни мерки.

ОПШТИНА ПРОБИШТИП

Соопштение, известување, покана и анкетен лист за Јавна презентација и јавна анкета за Предлог ДУП за Блок 14.1

Известување за одржување на Јавна анкета и јавна презентација за донесување на ДУП за Блок 14.1 КО Пробиштип, општина Пробиштип

Соопштение за ЈП и ЈА за Предлог-ДУП за Блок 14.1 Пробиштип

Известување за ЈП и ЈА за Блок 14.1

Анкетен лист за ДУП за Блок 14.1

Predlog-plan-DUP-14.1