Одржани едукативни предавања во училиштата

Во период од 16.05 2022 година до 19.05 2022 година беше реализирана активност предвидена во Програмата за работа на Општинскиот совет за превенција на детско престапништво  на општина Пробиштип за 2022 година.

Беа оддржани едукативни предавања поврзани со судската постапка за сторени кривични дела од страна на претседателката на Општинскиот совет за превенција на детско престапништво  на општина Пробиштип Катерина Макреска Петковска  претставник од Адвокатската комора на РСМ и Снежана Петрушев , член – претставник од ЈУ Центар за социјална работа Пробиштип.

Учениците имаа можност да се запознаат со процедурите за постапување со децата во ризик  од страна на надлежните институции согласно Закон за правда на децата.

Целна група беа учениците од деветто одделение од ООУ„Браќа Миладиновци“ ООУ„Никола Карев“ ПУ„Кирил и Методиј“ Злетово и учениците од втора година од СОУ„Н.Н.Борче Пробиштип.

Соопштение – Замена на постоечките светилки за улично осветлување

На ден 13.05.2022 година (петок) со почеток во 14,00 часот во конференциската сала во Домот на култура Злетовски рудар Пробиштип ќе се одржи јавна расправа за Проектот ,,Замена на постоечките светилки за улично осветлување во Општина Пробиштип со енергетско ефкасни светилки,, и условите за негово финансирање.

На јавната расправа ќе се изнесат иформации од Студијата за замена на постоечките светилки со енергетско ефикасни светилки.

Се покануват сите заинтересирани правни и физички лица да присуствуваат на јавната расправа и дадат свој придонес за успешно реализирање на проектот како мерка за намалување на трошоците за електрична енергија во Општина Пробишип и излез  од енергетската криза.

Општина Пробиштип
Градоначалник Драган Анастасов

Соопштение јавна расправа

Решение за одобрување на Проектна програма за КП 156

Р Е Ш Е Н И Е

за одобрување на Проектна програма за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за 20/10 Kv кабелски подземен вод од машинска зграда на МХЕЦ Шталковска до новопредвидена бандера на КП 156, КО Турско Рудари,
Општина Пробиштип

1. СЕ ОДОБРУВА Проектна програма со Бр.03-82 од 13.12.2021 година, за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за 20/10 Kv кабелски подземен вод од машинска зграда на МХЕЦ Шталковска до новопредвидена бандера на КП 156, КО Турско Рудари, Општина Пробиштип.
2. Површината на проектниот опфат е П=0.06 ха.
3. Составен дел на ова Решение е Проектната програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за 20/10 Kv кабелски подземен вод од машинска зграда на МХЕЦ Шталковска до новопредвидена бандера на КП 156, КО Турско Рудари, Општина Пробиштип, изработена од страна на правното лице Друштво за производство на електрична енергија „ДИС ЕНЕРГИЈА“ ДОО Скопје, а истата ја одобрува Градоначалникот на Општина Пробиштип надлежен за одобрување на урбанистичко – планската документација, врз основа на Предлогот за одобрување на Проектната програма од Комисијата за урбанизам.
4. Ажурирана геодетска подлога со граница на проектен опфат за Проектната програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за 20/10 Kv кабелски подземен вод од машинска зграда на МХЕЦ Шталковска до новопредвидена бандера на КП 156, КО Турско Рудари, Општина Пробиштип.
5. Со одобрувањето на Проектната програма се продолжува постапката за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за 20/10 Kv кабелски подземен вод од машинска зграда на МХЕЦ Шталковска до новопредвидена бандера на КП 156, КО Турско Рудари, Општина Пробиштип.

Решение за одобрување на Предлог Проектна Програма за УП на КП 156, КО Турско Рудари (1).p.g.

Proektna programa za kabel za Shtalkovska

Зелникот на баба 2022

Со особена чест и задоволство Ве покануваме на манифестацијата “ЗЕЛНИКОТ НА БАБА” која се одржува 9-та година по ред, со цел зачувување на традицијата и промовирање на овој наш традиционален специјалитет.

19 Март 2022 (сабота) со почеток во 12:00 часот на градскиот плоштад Св. Гаврил Лесновски во Пробиштип.

Известување за логопед 2022

Согласно доставената анализа од обработените анкети од страна на училиштата констатирана е реалната потреба од логопедски третмани во општината. Општина Пробиштип ќе ангажира двајца логопеди за работа со деца со говорно –јазични нарушувања за период од седум месеци (март – април – мај – септември – октомври -ноември и декември 2022 година).

Првичната средба на ангажираните лица Татјана Љапова и Клементина Ристова со родителите и децата  е закажана во ООУ„Браќа Миладиновци“ Пробиштип и ПУ „Кирил и Методиј“ во следните термин:

  1. Приемот на родители и ученици кои се запишани во ООУ „Браќа Миладиновци“ Пробиштип е закажан за сабота 05 март 2022 година во ООУ „Браќа Миладиновци“ Пробиштип

– Од 08:30 – 10:00 часот за  ученици од одделенска настава

– Од 10:30 – 12:00 часот за ученици од предметна настава

  1. Приемот на родители и ученици кои се запишани во ООУ„Никола Карев“ Пробиштип е закажан за сабота 05 март 2022 година во ООУ„Браќа Миладиновци“ Пробиштип

– Од 13:00 – 14:30 часот за  ученици од одделенска настава

– Од 15:00 – 16:00 часот за ученици од предметна настава

  1. Приемот на родители и ученици кои се запишани во ПУ„Кирил и Методиј“ Злетово е закажан за петок 04 март 2022 година од 17:00 -19:00 часот во ПУ „Кирил и Методиј“ Злетово.

Јавен оглас за работно ангажирање на работници по програма за извршување на јавни работи

Општина Пробиштип има потреба од работно ангажирање на 7 работници за време од единаесет месеци со скратено работно, за извршување на работи од јавен интерес на територијата на општина Пробиштип, а кои се однесуваат на одржување и уредување на јавни површини и инфраструктурни објекти согласно Акцискиот план за вршење на јавните работи.

Javen oglas javni rabotnici

Известување даноци

Поради измени во законот за даноци на имот Сл. Весник на РС Македонија бр.151 од 2021 година, ги известуваме граѓаните на Општина Пробиштип дека до крајот на месец Јануари 2022 година треба да пријават незадолжени објекти со данок на имот во Канцеларијата за даноци бр.39 во Општинската зграда и тоа:

  1. Станбени објекти, станбени објекти кои не се користат од сопственикот и не се издаваат под закуп подолго од шест месеци.
  2. Деловни објекти, деловни објекти кои не се користат и не се издаваат под заку подолго од шест месеци.
  3. Земјоделско земјиште, земјоделско земјиште кое не се обработува и не се издава под закуп подолго од шест месеци.

Физичките и правни лица кои нема да се пријават ќе бидат задолжени со стапка на данок на имот пет пати повисока од пропишаната.

Izvestuvanje danoci