Соопштение за јавен увид на урбанистички план со намена е1.13-површински соларни и фотоволтаични електрани на КП 1389 и 1390

С О О П Ш Т Е Н И Е За спроведување на јавен увид по

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕ СО НАМЕНА Е1.13-ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ НА КП 1389 И 1390 КО ДОБРЕВО- ОПШТИНА ПРОБИШТИП

 Член 1

Се известуваат граѓаните на Општина Пробиштип дека се организира Јавен увид по Урбанистички проект вон опфат на  урбанистички план за уредување на земјиште со намена Е1.13-површински соларни и фотоволтаични електрани на КП 1389 и 1390 КО Добрево – општина Пробиштип, со Тех.бр.329/21 од декември 2021 год., изработен од страна на планерската куќа Друштво за урбанизам, проектирање и инженеринг „ТЕКТОН” ДООЕЛ – Скопје.

Член 2

Проектниот опфат на Урбанистичкиот проект вон опфат на  урбанистички план за уредување на земјиште со намена Е1.13-површински соларни и фотоволтаични електрани на КП 1389 и 1390 КО Добрево – општина Пробиштип се наоѓа североисточно од градот Пробиштип во м.в. Завој, КО Добрево, општина Пробиштип. Пристапот до проектниот опфат е од постоен некатегоризиран пристапен пат од западната страна и до сега не бил опфатен со урбанистичка документација. Во границите на планскиот опфат нема постојни објекти.

Границите на проектниот опфат се:

  • Север – КП 1385и 1391/1 КО Добрево;
  • Исток – КП 1388 КО Добрево;
  • Југ – КП 1385 и 1386 КО Добрево;
  • Запад – КП 1385 КО Добрево.

Апроксимативна површина на проектен опфат е 0.499 ха.

Со овој урбанистички проект се планира градба од групата на класи на намена Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани. Во рамки на предметниот проектен нема изградени објекти и истиот не е опремен со комунална инфраструкутра. Со планирањето на нова градежна парцела ќе се овозможи задоволување на потребите за изградба на фотоволтаична централа со капацитет од 1 MW.

Во границите на планскиот опфат планирана е 1 градежна парцела со следните основни класи на намена:

-Е1 – Сообраќајни, линиски и други инфраструктури

-Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани

со можност за вградување на компатибилни класи на намена на основните согласно Правилникот за урбанистичко планирање („Службен весник на РСМ“, број 225/20 и 219/21год.).

Целта  на изработката на Урбанистичкиот проект вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со намена Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани на КП 1389 и 1390 КП Добрево – општина Пробиштип е да се оформи градежна парцела за изградба на фотоволтаична централа за производство на електрична енергија што претставува стратешки потег во обезбедување на енергетска независност како и зачувување на земјиштето од загадување.

Соопштение за ЈУ во УП со намена Е1.13 на КП 1389 и 1390, КО Добрево, Пробиштип – 22.12.202 potp.p.g.

04-1_Урбанистички-проект-вон-опфат-за-изградба-на-Фотоволтаична-централа-КП-1389-и-1390,-КО-Добрево-Пробиштип-136

Соопштение за јавен увид на УП за КП 2213.2214.2118.i 2211

С О О П Ш Т Е Н И Е
За спроведување на јавен увид по

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕ СО НАМЕНА Е1.13-ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ НА КП 2213, 2214 И 2118 И ДЕЛ ОД КП 2211 КО ДОБРЕВО- ОПШТИНА ПРОБИШТИП

Член 1

Се известуваат граѓаните на Општина Пробиштип дека се организира Јавен увид по Урбанистички проект вон опфат на  урбанистички план за уредување на земјиште со намена Е1.13-површински соларни и фотоволтаични електрани на КП 2213, 2214 и 2118 и дел од КП 2211 КО Добрево – општина Пробиштип, со Тех.бр.327/21 од декември 2021 год., изработен од страна на планерската куќа Друштво за урбанизам, проектирање и инженеринг „ТЕКТОН” ДООЕЛ – Скопје.

 

Член 2

Проектниот опфат на Урбанистичкиот проект вон опфат на  урбанистички план за уредување на земјиште со намена Е1.13-површински соларни и фотоволтаични електрани на КП 2213, 2214 и 2118, и дел од КП 2211 КО Добрево – општина Пробиштип се наоѓа североисточно од градот Пробиштип во м.в. Рудина, КО Добрево, општина Пробиштип. Пристапот до проектниот опфат е од постоен некатегоризиран пристапен пат од западната страна и до сега не бил опфатен со урбанистичка документација.

Границите на проектниот опфат се:

  • Север – дел од КП 2211, 2215, 2212 и 2216 КО Добрево;
  • Исток – КП 2219, 2222 и 2223 КО Добрево;
  • Југ – дел од КП 2211 КО Добрево;
  • Запад – дел од КП 2211 КО Добрево.

Површината на проектниот опфат на урбанистичкиот проект изнесува 2.5 ха.

Со овој урбанистички проект се планира градба од групата на класи на намена Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани. Во рамки на предметниот проектен нема изградени објекти и истиот не е опремен со комунална инфраструкутра. Со планирањето на нова градежна парцела ќе се овозможи задоволување на потребите за изградба на фотоволтаична централа со капацитет од 1 MW.

Во границите на планскиот опфат планирана е 1 градежна парцела со следните основни класи на намена:

-Е1 – Сообраќајни, линиски и други инфраструктури

  • Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани

со можност за вградување на компатибилни класи на намена на основните согласно Правилникот за урбанистичко планирање („Службен весник на РСМ“, број 225/20 и 219/21год.).

Целта  на изработката на Урбанистичкиот проект вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со намена Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани на КП 2213, 2214 и 2118, и дел од КП 2211 КП Добрево – општина Пробиштип е да се оформи градежна парцела за изградба на фотоволтаична централа за производство на електрична енергија што претставува стратешки потег во обезбедување на енергетска независност како и зачувување на земјиштето од загадување.

Соопштение за ЈУ во УП со намена Е1.13 на КП 2213,2214,2118 и 2211, КО Добрево, Пробиштип – 22.12.2021

04-1_Урбанистички-проект-вон-опфат-за-изградба-на-Фотоволтаична-централа-КП-2213,-2214-и-2118,-КО-Добрево-Пробиштип-135

СООПШТЕНИЕ – ФОТО КОНКУРС

С  О  О  П  Ш  Т  Е  Н  И  Е

 

            По повод 8-ми декември, св. Климент Охридски, на 07.12.2021 година, во холот на Дом на културата „Злетовски рудар“, со почеток во 11 часот ќе биде организирана изложба на фотографии со мотиви од Пробиштип и од нашата општина, а на истата ќе бидат доделени наградите на наградените на Конкурсот за најдобра фотографија.

            Сите љубители на убавата фотографија ќе имаат убава можност да го видат нашиот град и општината од еден друг агол преку објективот на фотографите.

 

ОПШТИНА ПРОБИШТИП

                                                                                      ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ

Соопштение за јавен увид за фотонапонска електроцентрала со капацитет до 1мw на КП 2601, КП 2605 И ДЕЛОВИ ОД КП 2602, КП 2603 И КП 2604 КО ДОБРЕВО, ОПШТИНА ПРОБИШТИП

С О О П Ш Т Е Н И Е

За спроведување на јавен увид по 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Е1.13-ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ, ЗА ФОТОНАПОНСКА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА СО КАПАЦИТЕТ ДО 1 МW НА КП 2601, КП 2605 И ДЕЛОВИ ОД КП 2602, КП 2603 И КП 2604 КО ДОБРЕВО, ОПШТИНА ПРОБИШТИП

Соопштение за ЈУ за Е1.13 до 1МW на КП 2601,2605 и делови од КП 2602,2603 и КП 2604, КО Добрево, Пробиштип – 30.11.2021 potp.p.g.

УПВОУП-Е1.13-Добрево-3-potp-103

Соопштение за јавен увид за фотонапонска електроцентрала со капацитет до 1мw на КП 2638, КП 2639 И ДЕЛОВИ ОД КП 2602, КП 2603, КП 2604, КП 2642 И КП 2643 КО ДОБРЕВО, ОПШТИНА ПРОБИШТИП

С О О П Ш Т Е Н И Е

За спроведување на јавен увид по 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Е1.13-ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ, ЗА ФОТОНАПОНСКА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА СО КАПАЦИТЕТ ДО 1 МW НА КП 2638, КП 2639 И ДЕЛОВИ ОД КП 2602, КП 2603, КП 2604, КП 2642 И КП 2643 КО ДОБРЕВО, ОПШТИНА ПРОБИШТИП

Соопштение за ЈУ за Е1.13 до 1МW на КП 2638,2639 и делови од КП 2602,2603,КП 2604,КП 2642 и КП 2643 КО Добрево, Пробиштип – 30.11.2021

УПВОУП-Е1.13-Добрево-2-потп-104

Соопштение за јавен увид за фотонапонска електроцентрала со капацитет до 1мw nа делови од КП 2642 и КП 2643 КО Добрево, Пробиштип

С О О П Ш Т Е Н И Е

За спроведување на јавен увид по

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Е1.13-ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ, за фотонапонска електроцентрала со капацитет до 1 мw на делови од кп 2642 и кп 2643 ко добрево,  ОПШТИНА ПРОБИШТИП

Соопштение за ЈУ за Е1.13 до 1МW на делови од КП 2642 и КП 2643, КО Добрево, Пробиштип – 30.11.2021 potp.p.g.

УПВОУП-Е1.13-Добрево-1_potpis-VS-102