Проект “Биоотпад”

CANCELLATION OF A SUPPLY TENDER PROCEDURE

Purchase of equipment for the purposes of the project “Utilising Pay As You Throw Systems and Autonomous Composting Units for Biowastes Management in Touristic Areas”

1. Publication reference
BMPL/22/2156/2017/B2/07
2. Date of publication
14.01.2019
3. Programme title
Interreg V-B Balkan-Mediterranean 2014-2020
4. Contracting authority
Municipality of Probishtip
5. Reason for cancellation
No financially valid offer has been received. The received offer is significantly higher than the project budget.

Notes:
Should a new tender procedure be launched for this project, a new contract notice will be published, unless the contracting authority awards the contract through a negotiated procedure – in which case only the award of the contract will be published.

Откажување на набавка во рамки на тенедерска постапка

Набавка на опрема за целите на проектот“Utilising Pay As You Throw Systems and Autonomous Composting Units for Biowastes Management in Touristic Areas”

1. Број на објава
BMPL/22/2156/2017/B2/07
2.Дата на објава
14.01.2019
3.Назив на програма
Interreg V-B Balkan-Mediterranean 2014-2020
4. Договорен орган
Општина Пробиштип
5. Причина за откажување на постапката
Лот 1 : Нема пристигнато ниту една понуда
Лот 2: Нема притигнато валидна финансиска понуда. Пристигнатата понуда е значително повисока отколку проектниот буџет.

Забелешка:
Ќе се започне со нова тендерска процедура за овој проект и ќе се објави нов повик, доколку договорнот орган не го додели договорот преку процедура со преговарање – во кој случај само доделувањето на договорот ќе биде објавено.

БИО-ОТПАД интензивно се спроведува во пракса

Во изминативе десетина дена експертите ангажирани во проектот ”БИО-ОТПАД” од Универзитетот „Гоце Делчев“ и од Општина Пробиштип вршеа посета на населението од населбата Калниште, која претходно беше одредена како најповолна локација за спроведување на проектните активности.

Со оваа посета досега беа опфатени околу 60 домаќинства (од предвидените 100) и експертите имаа можност да ги запознаат граѓаните со целите на проектот и активностите кои се потребни за негова успешна реализација.

Бидејќи проектот предвидува директно учество на граѓаните во исполнување на проектните активности, за време на оваа посета на граѓаните им беше поделен леток со едукативно – информативна содржина за проектот ”БИО-ОТПАД”. Воедно граѓаните пополнуваа прашалници преку кои можеме да го видиме нивното предзнаење од областа на рециклирање и селектирање а секако и нивната желба да селектираат и компостираат органски отпад преку директно вклучување во овој проект.

Она што досега го имаме како информации е дека скоро во сите домаќинства експертите од проектот ”БИО-ОТПАД” се добредојдени и интересот на граѓаните за овој проект е голем. Впечаток е дека граѓаните од населба Калниште ги препознаа еколошките и социјални бенефити од овој проект и преку потврда за учество во истиот даваат голема поддршка за имплементација на современи технологии во управување со органскиот отпад.

Проектот  ќе трае  24 месеци и е финансиран од Европската комисија, според програмата за транснационална соработка Интерег Балкан – Медитеран 2014 – 2020.

Освен УГД, партнери во проектот се и Општина Катерини во Грција, која е водечки партнер, Општина Пробиштип во Република Македонија, како и Општина Јермасоја во Кипар и Технолошкиот институт во Крит, Грција.

biootpad 2 biootpad 3 biootpad 4 biootpad 5 biootpad 6 biootpad 7

CANCELLATION OF A SUPPLY TENDER PROCEDURE

Purchase of equipment for the purposes of the project “Utilising Pay As You Throw Systems and Autonomous Composting Units for Biowastes Management in Touristic Areas”

  1. Publication reference: BMPL/22/2156/2017/B2/03
  1. Date of publication: 30.07.2018
  1. Programme title: Interreg V-B Balkan-Mediterranean 2014-2020
  1. Contracting authority: Municipality of Probishtip
  1. Reason for cancellation:

Lot 1: not received any offer.

Lot 2: In the tender documentation, the maximum budget for procurement of the specified lot (Lot 2) is limited to €185260.00. There was one tenderer who have submitted tendering documents and have passed the administrative and technical compliance. But, its offer was much higher than project estimates, hence the necessity to cancel the tendering procedure.


Notes:

Should a new tender procedure be launched for this project, a new contract notice will be published, unless the contracting authority awards the contract through a negotiated procedure – in which case only the award of the contract will be published.

a5a_cancnotice_en