16,00(μg/m³)

Концентрација на PM10 честици (Мерно место - Центар Пробиштип)


10,14(μg/m³)

Концентрација на PM10 честици (Мерно место - Јаловиште)

pm10

Максималната пропишана граница за PM10 честици е 50 μg/m³.