17,96(μg/m³)

Концентрација на PM10 честици (Мерно место - Центар Пробиштип)


15,55(μg/m³)

Концентрација на PM10 честици (Мерно место - населба Камењар)

pm10

Максималната пропишана граница за PM10 честици е 50 μg/m³.