Уредување и заштита на речните корита на Злетовска, Шталковичка и Киселичка река. Со реализацијата на овој проект, општината продолжува со постојано чистење на речните корита и нивно уредување.