Состанок со општинската администрација

Денес (17.11.2017) се одржа утрински состанок со општинската администрација кој во наредниот период ќе биде пракса, а не исклучок.

Градоначалникот Драган Анастасов, ги информираше вработените во Општината за затекнатата состојба и за идеите за понатамошното функционирање. Тој даде охрабрувања кон вработените во локалната самоуправа да ја следат новата енергија и принципите на одговорност, отчетност, законитост и колегијалност.

Градоначалникот истакна дека времето на делби и поделби во општина Пробиштип е завршено, заедно со општинската администрација ќе биде сервис на граѓаните и партнер во остварување на нивните барања.

administracija 2

Конститутивна седница на Советот на општина Пробиштип

Денес, 07.11.2017 година се одржа Првата конститутивна седница на Советот на општина Пробиштип, на која за претседател беше избран Љупчо Благоевски од редовите на СДСМ.

Тој заблагодарувајќи се на довербата од колегите, истакна желби за конструктивна, плодна и успешна работа на Советот на општина Пробиштип, во интерес на сите граѓани.

Општина Пробиштип го доби петтиот Градоначалник

Денес (06.11.2017) од страна на општинската изборна комисија во Пробиштип и официјално беше доделено Уверението за Градоначалник на општина Пробиштип. Со тоа Драган Анастасов стана петтиот Градоначалник на општина Пробиштип. Исто така беше извршено примопредавање на функцијата Градоначалник од страна на Тони Тоневски, со што Анастасов и официјално го започнува својот четири годишен мандат.

primopredavanje gradonacalnik

Заеднички инвестиции во енергетската ефикасност

Проектот “Заедничка инвестиција во енергетска ефикасност“ (“Joint investments in energy effectiveness”) е склучен на ден 27.10.2016 година помеѓу општина Рила Република Бугарија, како водечки партнер и општина Пробиштип со седиште на ул. “Јаким Стојковски“бр.1, 2210 Пробиштип, Република Македонија како втор партнер на проектот. Проектот е финансиран од Програмата  Interreg-IPA CBC CCI 2014TC16I5CB006, со број на Договор РД-02-29-235/27.10.16 и Референтен број CB006.1.11.103.

Вкупниот буџет на Проектот е 366 811,00 а времетраењето на проектот е 18 месеци.

Зголемувањето на енергетската ефикасност е активност која истовремено ќе влијае на заштита на човековата околина, заштита на природата, социјалниот и економскиот живот во двете партнер општини и подигање  на свеста кај населението за важноста од заштита на природата . Имплементацијата на националната политика за енергетска ефикасност е возможно да се примени со активно учество на општините носени од фактот дека тие се главниот фактор, од чии активности зависи зголемувањето на енергетската ефикасност на зградите и останатите објекти кои зависат од енергија.

Главните активности на проектот вклучуваат имплементација на административни згради во општина Рила и општина Пробиштип, што го прави проектот во целост во согласност со специфичните цели на Повикот:

 1. Подобрување на енергетската ефикасност на зградите на општините. Општина Пробиштип имплементира постојани активности во областа на заштит на животната средина.
 2. Минатата година заврши проект во општина Пробиштип, исто така фнансиран од Програмата за прекугранична соработка со Република Бугарија кој се однесуваше на адаптација на детска градина во енергетски ефикасна зграда со промена на врати прозори, фасада и кровна изолација.
 3. Очекувани резултати од имплементација на мерки за енергетска ефикасност на општинските згради се:
 • Подобрување на условите на јавните згради и зголемување на нивната енергетска ефикасност;
 • Намалување на трошоците за греење на општинскиот буџет заради заштита на енергијата;
 • Поефикасно користење на зградата јавната инфраструктура;
 • Подобрување на удобноста на објектите на јавните институции;
 • Намалување на емисиите на карбон и јаглерод диоксид од јавните згради;

Двете општини се загрижени и преземаат мерки за заштита на животната средина. Општина Пробиштип учествува во Програмата за Конзервација на Природата во Македонија – проект на Швајцарската Агенција за Развој и Соработка ((SDC) и настојува да ги поддржи активностите за заштита на природата и локалниот развој во Брегалничкиот регион. Програмата започна во 2011 и ќе трае се до 2016. Преку програмата се имплементираа многу активности со цел да се редуцира потрошувачката на енергијата. Сегашниот проект ги поддржува главните настојувања на Програмата за заштита на Природата и човековата околина.

Општа цел: Општа цел на проектот е заштита на околината преку намалување на потрошувачката на енергија во јавниот сектор.

Специфични цели се: 1.Репарирање и реконструкција на општинските згради во Рила и Пробиштип, со цел да станат помали потрошувачи на енергија; 2. Да се спроведе семинар за дискусија и да се создаде основа за идна соработка, размена на искуства и знаење помеѓу двете општини во областа на заштита на животната средина и превенција од загадување. На овој начин проектот е во потполна согласност со Јавниот Повик и Програмата придонесувајќи под Priority Axis 1: Околина, имено Специфична цел 1.1. Заштита на животната средина и оддржливо искористување на заедничките природни ресурси во прекуграничниот регион.

Активности на проектот се:

 1. Формирање на проектни тимови во двете општини и воспоставување на основни постулати за менаџирање на проектот;
 2. Реконструкција на зградата во Рила;
 3. Реконструкција на зградата во Пробиштип;
 4. Заеднички семинар во Рила;
 5. Видливост на проектот и публицитет;

Заедничките активности на двата партнера за имплементација на поектот целосно е во согласност со проектната идеја. Предложените активности водат кон воспоставување на оддржлива соработка помеѓу партнер општините врз база на имплементација во различни свери на социјалниот и економскиот живот и развој на заедниците како и зајакнување и зближување на населението на двете општини.

OPIS NA PROEKTOT

Објава бр.10 за продажба на недвижни ствари

Предмет на електронското јавно наддавање согласно Одлуката на Советот на општина Пробиштип бр.26-239/8 од 15.03.2017 година, се следните недвижни ствари :

Зграда на стара бензинска пумпа на КП бр. 1017/1 на ул.„Миро Барага“ бб зграда 1 влез 1 на приземје со намена Б4-6 други деловни простори во површина од 86 м2 евидентирана во Имотен лист 4748 за КО Пробиштип со утврдена пазарна вредност од 1.693.233,00 денари.

Повеќе информации на следниот линк: http://e-aukcii.probistip.gov.mk/item/155

Objava 10

ОБЈАВА БР.9- ПО ВТОР ПАТ

За продажба на недвижни ствари во сопственост на
Општина Пробиштип по пат на електронско јавно наддавање

ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
Предмет на електронското јавно наддавање согласно Одлуката на Советот на општина Пробиштип бр.26-239/8 од 15.03.2017 година, се следните недвижни ствари :
По втор пат Зграда на стара бензинска пумпа на КП бр. 1017/1 на ул.„Миро Барага“ бб зграда 1 влез 1 на приземје со намена Б4-6 други деловни простори во површина од 86 м2 евидентирана во Имотен лист 4748 за КО Пробиштип со утврдена пазарна вредност од 1.693.233,00 денари.

Objava 9 – po vtor pat

Повик за поднесување на понуди (Реконструкција на дел од улица Гоце Делчев)

Повик за поднесување на понуди (ППП) – Купување
Име на проект: Проект за подобрување на општинските услуги

Извор на средства: 8158MK

Број на договор: MSIP-MUN-PRB-SH-10

Датум на објавување на повикот: 10.05.2017 година

Општина Пробиштип ве повикува да ја доставите својата понуда за следните работи: Реконструкција на дел од улица Гоце Делчев во Пробиштип.

Повик за поднесување на понуди Гоце Делчев-MSIP-MUN-PRB-SH-10 odobren

Објава бр.8 (измена)

За продажба на недвижни ствари во сопственост на Општина Пробиштип по пат на електронско јавно наддавање.

Предмет на електронското јавно наддавање согласно Одлуката на Советот на општина Пробиштип бр.26-239/8 од 15.03.2017 година, се следните недвижни ствари:

1. Зграда на  стара бензинска пумпа  на КП бр. 1017/1 на ул.„Миро Барага“ бб  зграда 1   влез 1  на приземје  со намена Б4-6 други деловни простори   во површина од 86 м2  евидентирана во Имотен лист 4748 за КО Пробиштип   со утврдена пазарна вредност од 1.693.233,00 денари.

2. Гаража  на КП бр.717/20 на ул.„Јордан Стојанов“ бр.1 , зграда 1 влез 1 на приземје во површина од 35 м2  евидентирана во Имотен лист 4748 за КО Пробиштип, со утврдена пазарна вредност од 344.708,00

Objava br.8

Izmeni na objava br.8

Пробиштипски маскенбал 2017

По повод 1-ви Април – Денот на шегата, во Пробиштип ќе се одржи осмиот по ред „Пробиштипски маскенбал“- 2017, под мотото „Пробиштип со маски“.

Со почеток во 17 часот, ќе започне дефилето од пред Домот на култура „Злетовски рудар“ Пробиштип, по улицата „Цветко Тонев“ и „Јаким Стојковски“ до местото на настанот – Ракометното игралиште во центарот на градот, каде ќе бидат проследени сите перформанси. Учесници на маскенбалот се учениците од општинските училишта од Пробиштип и гостински маски од повеќе општини од Република Македонија.

Утредента, на 1 Април со почеток во 11 часот на истото место ќе се одржи „Киндер маскенбалот“ на кој ќе учествуваат учениците од I – V одделение.