Комунални работи,патишта и улици


Урбанизам


Правни и општи работи


Јавни дејности


Инспекциски работи


Финансиски прашања


Внатрешна ревизија


Локален економски развој и заштита на животна средина


Човечки ресурси


Територијална противпожарна единица (ТППЕ)