Населено место Вкупно жители Мажи Жени
Бучиште 68 35 33
Гајранци 36 19 17
Горни Стубол 99 54 45
Горно Барбарево 37 20 17
Гризилевци 22 10 12
Гујновци 33 18 15
Добрево 340 173 167
Долни Стубол 168 84 84
Долно Барбарево 11 6 5
Дренак 26 14 12
Зарапинци 12 6 6
Град Пробиштип 8045 4073 3972
Пр.нас.Калниште 2102 183 1019
Куково 18 8 10
Кундино 81 40 41
Лезово 44 24 20
Марчино 26 12 14
Неокази 95 49 46
Пестришино 10 4 6
Петршино 60 32 28
Пишица 168 78 90
Плешенци 168 92 76
Пуздерци 34 20 14
Стрисовци 54 31 23
Стрмош 294 143 151
Трооло 45 26 19
Злетово 2477 1262 1215
Јамиште 10 5 5
Лесново 41 18 23
Ратавица 277 134 143
Трипатанци 126 65 61
Турско Рудари 185 97 88