Suzana_Janeva

Сузана Јанева
Раководител во Одделение за Финансиски прашања

Одделението за финансиски прашања ги врши следните работи:

– подготвување на буџетот и завршната сметка на буџетот;
– подготвување на финансиски план за извршување на буџетот (квартален и годишен);
– подготвување на квартални извештаи за извршување на буџетот;
– следење на остварувањето на приходите и извршување на расходите;
– сметководствено евидентирање на извршувањето на буџетот;
– благајничко работење;
– води евиденција за имотот на општината;
– работи на материјално-финансиските работи;
– работи на администрирање на даноците и комуналните такси;
– други работи доверени од Советот и Градончалникот.