Ирена Бошковска
Раководител на ЛЕР и заштита на животна средина

Одделението за локален економски развој и заштита на животна средина ги врши следните работи:

– заштита на животната средина и природата, мерки за заштита и спречување на загадување на водата, воздухот и земјиштето;
– врши работи на локален економски развој;
– остварува меѓународна и меѓугранична соработка;
– остварува соработка со бизнис секторот, јавниот сектор и НВО секторот;
– аплицира со проекти пред домашните и странските донатори;
– врши други работи доверени од Советот и Градоначалникот.

Превземања